!!!!!!เปิดรับสมัครแล้ว!!!!!

หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีการเงิน

ภาคปฏิบัติ
FINTECH

 (SPECIALIST IN FINANCIAL TECHNOLOGY : THE BEST PRACTICE)

หลักการและเหตุผล

                 ปัจจุบันกระแส FinTech ได้นำมาใช้ในการพัฒนาบริการทางการเงินให้ทันสมัยทันใจ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี เช่น การชำระเงินค่าสินค้าและบริการผ่านช่องทางดิจิทัล (E-payment) ซึ่งเป็นตัวอย่างหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นจุดที่ทำให้เกิดกระแสในเรื่องนี้ ทำให้ผู้บริโภคเข้าถึงการบริการได้อย่างรวดเร็วและลดค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ FinTech ยังครอบคลุมไปถึงการทำธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบอื่น เช่น การกู้ยืมเงินกันโดยตรงระหว่างผู้กู้และผู้ให้กู้ โดยการทำข้อตกลงร่วมกันในเรื่องอัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาในการใช้หนี้ตามความต้องการ (Peer to Peer Lending) และการระดมทุนสาธารณะ (Crowdfunding) เป็นต้น รัฐบาลเองก็ร่วมกับธนาคารต่างๆ ให้ประชาชนสามารถผูกเลขบัตรประจำตัวประชาชนและหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่เข้ากับเลขบัญชีธนาคารเพื่อทำธุรกรรมทางการเงินกับภาครัฐได้โดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการรับคืนเงินภาษี สวัสดิการจากรัฐ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และอื่นๆ เป็นการโอนเงินโดยตรงผ่านเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่ผูกไว้กับ Any ID ไม่ต้องรับเช็คหรือนำสำเนาสมุดบัญชีไปยืนยันกันอีกต่อไป เป็นระบบจ่ายเงินแบบนานานาม ซึ่งเป็น 1 ใน 4 โครงการของรัฐบาลที่เรียกว่า National E-Payment

                  สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทยและชมรมผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้ร่วมกันจัดการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีการเงินภาคปฏิบัติ" (Specialist in Financial Technology:The Best Practice) ขึ้น ในระหว่างวันศุกร์ที่ 23 กันยายน ถึง วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการธนาคารและบุคคลผู้สนใจได้รับทราบและศึกษาถึงแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีการเงินที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและประเทศต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้สนใจให้สามารถบริหารจัดการเทคโนโลยีการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่างๆได้และเป็นเวทีแห่งการพบปะแลกเปลี่ยนระหว่างนักการเงินการธนาคารและผู้สนใจด้านเทคโนโลยีการเงินอีกทางหนึ่ง

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 

                    ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาระดับต้น ผู้จัดการ หัวหน้างาน ของธนาคาร สถาบันการเงินหรือองค์กรต่างๆ และผู้ที่สนใจในความรู้ด้านการเงินการธนาคาร   

อัตราค่าลงทะเบียน

            ค่าลงทะเบียน

 

           1. ค่าลงทะเบียน    31,000 บาท   (ชำระก่อนวันที่ 9 กันยายน 2559)

 

           2. ค่าลงทะเบียน    34,000 บาท   (ไม่รวมไปศึกษาดูงานต่างประเทศ)

 

           3. ค่าลงทะเบียน    69,000 บาท   (รวมไปศึกษาดูงานต่างประเทศ)

 

วิทยากร

                

                 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้บริหารระดับสูงจากธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน องค์กรในภาครัฐ ภาคเอกชน และจากมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหมวดวิชาเป็นอย่างดี

               

 

 

 

 

 
 

 

 

The Thai Institute of Banking and Finance Association
Address: 195/8-10 Lake Rajada Office Complex (building 2) 9th Fl., 
Ratchadapisek Rd., Klong-Toey, Bangkok 10110 Thailand
Tel: (662) 264-0890-97
Fax: (662) 264-0880-1