มาตรฐานการบริหารความเสี่ยง และเงินกองทุนตามแนวทาง Basel

สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย ร่วมกับคณะเตรียมความพร้อม Basel สมาคมธนาคารไทย )

 
                                                       
 
  รายละเอียดการสัมมนา

วันที่สัมมนา : วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558

เวลา : 09.00 - 16.00 น.

สถานที่ :  โรงแรมอะริสตั้น สุขุมวิท 24

 
  หลักการและเหตุผล
 

         สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย ร่วมกับคณะเตรียมความพร้อม Basel สมาคมธนาคารไทย ได้พัฒนาหลักสูตร “มาตรฐานการบริหารความเสี่ยง และเงินกองทุนตามแนวทาง Basel” ขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจในเรื่องหลักเกณฑ์ด้านเงินกองทุน หลักเกณฑ์การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง และการกำกับดูแล ที่จำเป็นสำหรับธนาคารและสถาบันการเงิน หรือองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ให้ได้ทราบถึงแนวคิด ความหมาย ประเภท ที่มา และกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งเทคนิคในการบริหารจัดการองค์กร เพื่อที่จะลดความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการป้องกันมิให้เกิดปัญหา และข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน          

 
  คุณสมบัติผู้สมัคร
 

          ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ในด้านการบริหารความเสี่ยงด้านการ กำกับดูแล ด้านเงินกองทุน และการตรวจสอบขององค์กร สถาบัน การเงิน เจ้าของธุรกิจ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการบริหารความเสี่ยงทางด้านสภาพคล่อง และผู้สนใจทั่วไป   

 
  วิทยากร
 
         วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญ รวมทั้งมีประสบการณ์ ในเรื่องหลักเกณฑ์การกำกับดูแล จากธนาคารแห่งประเทศไทย
 
 
 
 

 

 

The Thai Institute of Banking and Finance Association
Address: 195/8-10 Lake Rajada Office Complex (building 2) 9th Fl., 
Ratchadapisek Rd., Klong-Toey, Bangkok 10110 Thailand
Tel: (662) 264-0890-97
Fax: (662) 264-0880-1