หลักสูตร

   "AML & KYC for FinTechรุ่นที่1

 
 
 
รายละเอียดการสัมมนา

วันที่สัมมนา : วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 

 เวลา      : 09.00 - 16.00 น.

สถานที่  : โรงแรมปทุมวัน ปริ๊สเซส ถนนพญาไท

 
หลักการและเหตุผล

          สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทยได้ตระหนัก ถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้กำหนดจัดอบรม หลักสูตร “AML & KYC for FinTech” ขึ้น เพื่อที่จะพัฒนาความรู้ และเพิ่มทักษะด้านการป้องกันและลดความเสี่ยงทางด้าน AML และการพิสูจน์ตัวตนของลูกค้า ในยุคที่เทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech) เข้ามามีบทบาทสำคัญในธุรกิจการเงินการธนาคารในปัจจุบัน รวมทั้งเสริมสร้างแนวคิด กระบวนการทำงานที่ควรมีสำหรับสถาบันการเงิน หรือองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และแนวทางในการป้องกัน เพื่อให้สามารถ     นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง และมีประสิทธิภาพ

 
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

          ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการของธนาคาร สถาบันการเงิน รวมทั้งสถาบันอื่นที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป ที่ปฏิบัติงาน ในสายงานการตรวจสอบการทุจริต บริหารความเสี่ยง การกำกับดูแล สินเชื่อ กฎหมาย รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ    ที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไปในเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในโลกการเงิน

 
วิทยากร

       วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ตรงในเรื่องการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน รวมถึงกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นอย่างดียิ่ง

 
 
 
 
 
 

 

 

The Thai Institute of Banking and Finance Association
Address: 195/8-10 Lake Rajada Office Complex (building 2) 9th Fl., 
Ratchadapisek Rd., Klong-Toey, Bangkok 10110 Thailand
Tel: (662) 264-0890-97
Fax: (662) 264-0880-1