หลักสูตร 

             "Data Analytics for Fraud Detection” รุ่นที่ 1

 
 
รายละเอียดการสัมมนา

วันที่สัมมนา :วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 

 เวลา      : 09.00 - 16.00 น.

สถานที่  : โรงแรมปทุมวัน ปริ๊สเซส ถนนพญาไท

 
หลักการและเหตุผล

          จากการที่โลกได้มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการเงินในรูปแบบต่างๆ ที่มีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก สถาบันการเงินต่างๆ ได้ให้ความสนใจในการพัฒนา และนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Big Data ซึ่งจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการประกอบธุรกิจสถาบันการเงิน  และการป้องกันการทำทุจริตหรือ Fraud Protection นั้น ถือเป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่ได้รับประโยชน์เป็นอย่างมากจากการเติบโตของเทคโนโลยีทางด้าน Big Data Analytics ที่จะช่วยให้ธนาคารต่างๆ สามารถสอดส่อง  การกระทำผิด หรือข้อพิรุธต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำทุจริต รวมทั้งการส่อเจตนาที่อาจมีความเสี่ยงในการทำทุจริตในอนาคตได้

         สมาคมสถาบันฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้พัฒนาหลักสูตร “Data Analytics for Fraud Detection” ขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการนำเทคโนโลยี Data Analytics มาใช้ในการป้องกันการทุจริต ซึ่งจะสามารถช่วยให้ตรวจพบการทำทุจริตได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงช่วยลดการทำทุจริตและภัยคุกคามที่เกิดขึ้นได้

 
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

          ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการของธนาคาร สถาบันการเงิน รวมทั้งสถาบันอื่นที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไปที่ปฏิบัติงาน ในสายงานฝ่ายการตรวจสอบ การทุจริต บริหารความเสี่ยง  กำกับดูแล  สินเชื่อ  กฎหมาย  รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจ ทั่วไปในเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกัน การทุจริต

 
วิทยากร

        วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ตรง และมีความเชี่ยวชาญทางด้านการนำเทคโนโลยีมาใช้สำหรับการป้องกันการทุจริต และการฉ้อฉล

 
 
 
 
 
 

 

 

The Thai Institute of Banking and Finance Association
Address: 195/8-10 Lake Rajada Office Complex (building 2) 9th Fl., 
Ratchadapisek Rd., Klong-Toey, Bangkok 10110 Thailand
Tel: (662) 264-0890-97
Fax: (662) 264-0880-1