หลักสูตร

 “Cyber Crimes & Cyber Security” รุ่นที่ 1  

 
รายละเอียดการสัมมนา

วันที่สัมมนา : วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562

เวลา          : 09.00 - 16.00 น.

สถานที่      : โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไท

 

 
หลักการและเหตุผล

                   สมาคมสถาบันฯ เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้มีการพัฒนาหลักสูตร “Cyber Crimes & Cyber Security” ขึ้น เพื่อที่จะให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถรู้เท่าทันการทุจริต ข้อกฎหมาย ระเบียบ และกฎเกณฑ์ต่างๆ รวมทั้ง  การป้องกันมิให้เกิดภัยคุกคามดังกล่าวขึ้น การจัดอบรมมีทั้งการบรรยาย และการยกกรณีศึกษา (Case Study) เพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรม ตลอดจนเทคนิคชั้นสูง กลยุทธ์ เครื่องมือต่างๆ การได้เปรียบในการแข่งขัน รวมทั้งการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากวิทยากร เพื่อที่จะนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

คุณสมบัติผู้สมัคร

        ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการของธนาคาร สถาบันการเงิน รวมทั้งสถาบันอื่นที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป    ที่ปฏิบัติงานในสายงาน ฝ่ายการตรวจสอบการทุจริต บริหารความเสี่ยง กำกับดูแล สินเชื่อ กฎหมาย และรวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไปในเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในโลกการเงิน

  วิทยากร

               วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ตรงในเรื่องเทคโนโลยีทางการเงินเป็นอย่างดียิ่ง จากหน่วยงานภาครัฐที่มี ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี

 

 
 
 

 

 

The Thai Institute of Banking and Finance Association
Address: 195/8-10 Lake Rajada Office Complex (building 2) 9th Fl., 
Ratchadapisek Rd., Klong-Toey, Bangkok 10110 Thailand
Tel: (662) 264-0890-97
Fax: (662) 264-0880-1