หลักสูตร

“AI, Machine Learning & Big Data for Financial Institutions” รุ่นที่ 3

 
รายละเอียดการสัมมนา

วันที่สัมมนา   :    วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 

เวลา             : 09.00 - 16.00 น.

สถานที่        :  โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไท

 
หลักการและเหตุผล

        

                            ปัจจุบันเทคโนโลยีนับว่าเป็นสิ่งจำเป็นต่อการแข่งขันสำหรับธุรกิจการเงินโดยโลกทุกวันนี้ได้ถูกหลอมรวมกับเทคโนโลยีต่างๆ จากการที่อินเตอร์เน็ตมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถเชื่อมต่อได้อย่างสะดวกในหลายช่องทาง เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้การพัฒนาในรูปแบบต่างๆ มีความเจริญก้าวหน้ามาก เทคโนโลยีจึงเป็นปัจจัยสำคัญอย่างมากในการแข่งขันยุคปัจจุบัน สถาบันการเงินต่างๆ ได้ให้ความสนใจต่อการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเงินที่ในอนาคตจะเข้ามามีบทบาทต่อการทำธุรกรรมทางการเงิน และการเข้าถึงข้อมูลลูกค้า เพื่อที่จะทำให้ได้เปรียบในการแข่งขัน จึงทำให้สถาบันการเงินต่างตื่นตัว และมีความพยายามในการปรับตัวและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สมาคมสถาบันฯ เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้พัฒนาหลักสูตร “AI, Machine Learning & Big Data for Financial Institutions” ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเงินที่กำลังเข้ามามีบทบาท และมีส่วนสำคัญยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจสถาบันการเงินในอนาคต รวมทั้งสามารถขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถแข่งขันในโลกยุคดิจิทัล

 
คุณสมบัติผู้สมัคร

 

        ผู้ทำงานอยู่ในแวดวงการเงินการธนาคาร อาทิเช่น ธนาคารพาณิชย์ ประกันชีวิต ประกันภัย บริษัทหลักทรัพย์ สถาบันเอกชนต่างๆ รวมทั้งผู้ที่สนใจในเรื่องของการนำ เทคโนโลยีมาใช้ในโลกการเงิน

 

 
วิทยากร
      วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญ รวมทั้งมีประสบการณ์ตรงในสายงานด้าน Information Technology จากธนาคารชั้นนำของประเทศไทย
 
 
 
 

 

 

The Thai Institute of Banking and Finance Association
Address: 195/8-10 Lake Rajada Office Complex (building 2) 9th Fl., 
Ratchadapisek Rd., Klong-Toey, Bangkok 10110 Thailand
Tel: (662) 264-0890-97
Fax: (662) 264-0880-1