หลักสูตร

"FinTech : Disruptive Innovation & Regulatory" รุ่นที่ 2

 

 

 

 

รายละเอียดการสัมมนา

วันที่สัมมนา :  วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 

เวลา : 09.00 - 16.00 น.

สถานที่ :  โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไท

 

 
หลักการและเหตุผล
 

          อุตสาหกรรมทางการเงินกำลังเผชิญกับความท้าทายจากการพัฒนาอย่างรวดเร็วใน ด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการเงิน ทำให้เกิดองค์กรธุรกิจที่ให้บริการทางการเงินใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลกระทบต่อบริการทางการเงินแบบดั้งเดิม ดังนั้นสถาบันการเงิน และองค์กรชั้นนำต่างๆ จึงควรเตรียมการในการปรับตัวเพื่อพร้อมรับมือต่อการแข่งขัน โดยการเตรียมความพร้อมในการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีทางการเงินให้กับผู้บริหารขององค์กร สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนี้ จึงได้พัฒนาหลักสูตร “FinTech Disruptive Innovation & Regulatory” เพื่อเสริมสร้างความรู้ วิสัยทัศน์ และแนวคิดที่นำสมัยในเรื่องของเทคโนโลยีด้านการเงิน และการนำเทคโนโลยี เข้ามาบริหารจัดการเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงาน เนื่องจากในปัจจุบันธุรกิจการเงินการธนาคารได้มีการเปลี่ยนแปลง จากเดิม และมีกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น การอบรมในครั้งนี้ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้อย่างเท่าทันเหตุการณ์ เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลที่ดี และสามารถขับเคลื่อนองค์กร ให้สามารถแข่งขันได้ในอนาคต

 

 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 
           ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับของธนาคาร สถาบันการเงิน สถาบันอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่สนใจในความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับการเงินการธนาคาร รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป

    

 
วิทยากร
 
          วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ ความสามารถ  มีความเชี่ยวชาญ รวมทั้งมีประสบการณ์ตรง จากสถาบันการเงิน และหน่วยงานรัฐ ที่มีชื่อเสียง
     
 
 

 

 

The Thai Institute of Banking and Finance Association
Address: 195/8-10 Lake Rajada Office Complex (building 2) 9th Fl., 
Ratchadapisek Rd., Klong-Toey, Bangkok 10110 Thailand
Tel: (662) 264-0890-97
Fax: (662) 264-0880-1