หลักสูตร

 “พ.ร.บ.ไซเบอร์ ผลกระทบต่อสถาบันการเงิน” รุ่นที่ 2 

 
รายละเอียดการสัมมนา

วันที่สัมมนา :  วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 

เวลา : 09.00 - 16.00 น.

สถานที่ :  โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไท

 
หลักการและเหตุผล

       สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย ได้พัฒนาหลักสูตร “พ.ร.บ.ไซเบอร์ ผลกระทบต่อสถาบันการเงิน” ขึ้น  เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยเฉพาะในปี 2562 นี้ มีการประกาศใช้ พ.ร.บ.รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อธนาคารและสถาบันการเงินในแง่มุมต่างๆ ดังนั้น หากผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานขององค์การ มีความรอบรู้ และมีทักษะ ในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี จะช่วยให้การบริหารองค์การในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ซึ่งจะสามารถนำความรู้เรื่องกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับยุคดิจิทัลไปใช้ในการปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี ในการเปลี่ยนวิกฤตจากความเสี่ยงให้เป็นโอกาส ได้อย่างราบรื่น อีกทั้งมีศักยภาพที่จะนำองค์การก้าวสู่ความเจริญเติบโตได้อย่างมั่นคง และมีโอกาสพัฒนาเติบโตอย่างก้าวไกลต่อไป

 
คุณสมบัติผู้สมัคร

      เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับของธนาคาร สถาบันการเงิน เจ้าของธุรกิจ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาสินเชี่อ  Product & Retail Banking รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป

 

 
วิทยากร

     เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญ รวมทั้งมีประสบการณ์ในเรื่องพ.ร.บ.รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เป็นอย่างดียิ่ง

 
 
 
 

 

 

The Thai Institute of Banking and Finance Association
Address: 195/8-10 Lake Rajada Office Complex (building 2) 9th Fl., 
Ratchadapisek Rd., Klong-Toey, Bangkok 10110 Thailand
Tel: (662) 264-0890-97
Fax: (662) 264-0880-1