“ความเสี่ยงด้าน AML ในธุรกิจสินเชื่อดิจิทัล”  รุ่นที่ 1 
 
 
รายละเอียดการสัมมนา

วันที่สัมมนา : วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 

เวลา      : 09.00 - 16.00 น.

สถานที่  : โรงแรมปทุมวัน ปริ๊สเซส ถนนพญาไท

 
หลักการและเหตุผล

          นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเงิน ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญกับสังคมไทยเป็นอย่างมาก ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของเทคโนโลยีทางการเงินที่มีผลกระทบต่อรูปแบบของสินเชื่อและรูปแบบการทำธุรกรรมการเงินโดยการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาให้บริการทางด้านสินเชื่อต่างๆรวมทั้งธุรกิจใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางการเงิน ในขณะเดียวกัน        การเปลี่ยนแปลง ด้านเทคโนโลยี ดังกล่าวมาพร้อมกับภัยคุกคามในด้านต่างๆ รวมถึงความเสี่ยงด้าน AML เนื่องจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีในธุรกรรมสินเชื่อประเภทใหม่ๆ ในทุกวันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้  จากการเสี่ยงภัย รวมถึงการทุจริต ทั้งจากภายในและภายนอก          ดังนั้น ธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ จึงควรเตรียมความกับความเสี่ยงต่างๆ มี่อาจเกิดขึ้น

 

       สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนี้ จึงได้กำหนดจัดอบรมหลักสูตร“ความเสี่ยงด้าน AML ในธุรกิจสินเชื่อดิจิทัล”รุ่นที่ 1เพื่อเสริมสร้างความรู้ วิสัยทัศน์ และ    แนวคิดที่นำสมัยในการนำเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพในการลดความเสี่ยง   ที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะทางด้านAML และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถแข่งขันได้ภายในการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

 
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

       เจ้าหน้าที่หรือ ผู้บริหารที่รับผิดชอบงานทางด้านการให้กู้ยืม วิเคราะห์สินเชื่อ รวมถึงเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร ของสถาบันการเงิน ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป ที่ปฏิบัติงานใน ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเกี่ยวข้องของธนาคาร และสถาบันการเงินต่างๆ

 
วิทยากร

       ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ ด้านสินเชื่อ เป็นอย่างดียิ่ง จากธนาคารพาณิชย์ชั้นนำ และ  ผู้บริหารระดับสูงของสถาบันชั้นนำ ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความชำนาญในเรื่องการวางกรอบการป้องกันและ ปราบปราม                  การฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ที่สามารถเข้าใจง่ายและนำ ไปปฏิบัติงานได้จริง

 
 
 

 

 

The Thai Institute of Banking and Finance Association
Address: 195/8-10 Lake Rajada Office Complex (building 2) 9th Fl., 
Ratchadapisek Rd., Klong-Toey, Bangkok 10110 Thailand
Tel: (662) 264-0890-97
Fax: (662) 264-0880-1