หลักสูตร

“เทคโนโลยีกับเศรษฐกิจโลกและทิศทางของสถาบันการเงินไทย”

รุ่นที่1

 

 

 
รายละเอียดการสัมมนา

วันที่สัมมนา :  วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562

 เวลา : 09.00 - 16.00 น.

สถานที่ :  โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไท

 
หลักการและเหตุผล
 

 

             อุตสาหกรรมการเงินและธนาคารจะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีที่ทุกวันนี้กำลังเผชิญความท้าทายด้วยปรากฏการณ์ใหม่ FinTech (Financial  Technology) ไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกรรมผ่านแอพพลิเคชั่นบนมือถือ การเชื่อมโยงข้อมูลของลูกค้าเข้ากับระบบ เพื่อวิเคราะห์ การนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ที่อิงจากความต้องการจริงของลูกค้า ไปจนถึงการใช้สมองกลอย่าง AI ที่จะทำให้โลกการเงินเปลี่ยนแปลงไปมากกว่าเดิม ซึ่งสามารถตอบสนอง และเข้ากับวิถีชีวิตผู้คนซึ่งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  อย่างกลมกลืนมากขึ้น สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้พัฒนาหลักสูตร “เทคโนโลยีกับเศรษฐกิจโลกและทิศทางของสถาบันการเงินไทย”       รุ่นที่ 1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางด้านการเงิน สถานการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจไทยและของโลก การเกิดขึ้นของนวัตกรรม    ทางการเงินใหม่ๆ ทิศทางที่เป็นอนาคตโลกของการเงิน อนาคตของวิธีการทำงาน และอนาคตเศรษฐกิจของประเทศไทย

 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 

             ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ ที่ปฏิบัติงานในทุกสายงาน ของธนาคาร และสถาบันการเงินต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป

 
วิทยากร
 

       ผู้ทรงคุณวุฒิ และเป็นผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงการคลัง ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ และด้านการเงินการธนาคารเป็นอย่างดียิ่ง

 

 
     
 
 

 

 

The Thai Institute of Banking and Finance Association
Address: 195/8-10 Lake Rajada Office Complex (building 2) 9th Fl., 
Ratchadapisek Rd., Klong-Toey, Bangkok 10110 Thailand
Tel: (662) 264-0890-97
Fax: (662) 264-0880-1