หลักสูตร

“Effective Analysis and Summary Writing for Decision Making

(การวิเคราะห์และการเขียนรายงานสรุปเพื่อการตัดสินใจ)” รุ่นที่ 4 

 

 

 
  รายละเอียดการสัมมนา

 วันที่สัมมนา   : วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 

 เวลา          : 09.00 - 16.00 น.

 สถานที่       : โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไท 

 
 หลักการและเหตุผล
 

      สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย ได้พัฒนาหลักสูตร “Effective Analysis and Summary Writing for Decision Making การวิเคราะห์และการเขียนรายงานสรุปเพื่อการตัดสินใจ” ขึ้น เพื่อที่จะเพิ่มทักษะใน        การเรียนรู้ การสร้างระบบการคิด การวางแผน การเขียน บทสรุป และการเขียนรายงานอย่างเป็นระบบ เพื่อช่วยการนำเสนอข้อมูลในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผล โดยจัดอบรมในรูปแบบ  การบรรยาย และการใช้กรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิคและแนวทางใหม่ๆ เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
  คุณสมบัติผู้สมัคร

- ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจสอบภายใน                                                           

- ผู้ที่ต้องเขียนรายงานเสนอให้ผู้บริหาร

- ผู้ที่สนใจทั่วไป

 
 วิทยากร

  วิทยากรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการตรวจสอบภายใน เป็นอย่างดียิ่ง จากสถาบันการเงินชั้นนำ

 
 
 
 
 
 
 

 

 

The Thai Institute of Banking and Finance Association
Address: 195/8-10 Lake Rajada Office Complex (building 2) 9th Fl., 
Ratchadapisek Rd., Klong-Toey, Bangkok 10110 Thailand
Tel: (662) 264-0890-97
Fax: (662) 264-0880-1