หลักสูตร

       “ก้าวทันกฎหมายใหม่ด้านการเงินการธนาคารยุคดิจิทัล”

                                   รุ่นที่ 1

 
 
  
รายละเอียดการสัมมนา
 

วันที่สัมมนา : วันศุกร์ที่ 31  ตุลาคม 2562 

เวลา            :   09.00 - 16.00 น.

สถานที่       :  โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไท

 
หลักการและเหตุผล
 

 

              ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ และการเกิดขึ้นของนวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆ ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจส่งผลกระทบต่อธนาคาร และสถาบันการเงินต่างๆในหลายด้านนั้น สมาคมสถาบัน การศึกษาการธนาคารและการเงินไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้พัฒนาหลักสูตร “ก้าวทันกฎหมายใหม่ด้านการเงินการธนาคารยุคดิจิทัล” ขึ้น เพื่อที่จะเผยแพร่หลักสูตรเพิ่มทักษะด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับ ธนาคาร สถาบันการเงิน หรือองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ให้ได้ทราบถึงแนวคิด ความหมาย มาตรการ กฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากในปัจจุบัน ธุรกิจการเงินการธนาคารได้มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม และมีกฎระเบียบใหม่ๆ  เพิ่มมากขึ้น การอบรมในครั้งนี้ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ด้านกฎหมายธุรกิจสถาบันการเงินยุคใหม่อย่างเท่าทันเหตุการณ์ เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลที่ดี

 
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
 

              เจ้าหน้าที่ และผู้บริหารของธนาคารสถาบันการเงิน สถาบันที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานกฎหมาย Compliance ด้านการตรวจสอบ สินเชื่อ การติดตามหนี้ บัตรเครดิต หน่วยงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ที่สนใจทั่วไป

 
วิทยากร
 

     เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญ  ด้านกฎหมายธุรกิจสถาบันการเงินเป็นอย่างดียิ่ง จากสถาบันชั้นนำ

 

 
 
     
 
 

 

 
 

 

 

The Thai Institute of Banking and Finance Association
Address: 195/8-10 Lake Rajada Office Complex (building 2) 9th Fl., 
Ratchadapisek Rd., Klong-Toey, Bangkok 10110 Thailand
Tel: (662) 264-0890-97
Fax: (662) 264-0880-1