หลักสูตร

 “เทคนิคการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านเครดิตของธุรกิจ SMEs”    รุ่นที่ 1 

 
 
 
  รายละเอียดการสัมมนา

วันที่สัมมนา : วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562

เวลา : 09.00 - 16.00 น.

สถานที่ : ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไท

 
  หลักการและเหตุผล
 

        สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย ได้พัฒนาหลักสูตร “เทคนิคการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านเครดิตของธุรกิจ SMEs” ขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการวิเคราะห์ให้สินเชื่อ และความเสี่ยงในการพิจารณา  ให้สินเชื่อ SMEs และเพิ่มพูนองค์ความรู้ในเรื่องของเทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์เครดิต และพัฒนา ทักษะในการตัดสินใจในการให้สินเชื่อ SMEs ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยผู้เข้าอบรมจะได้ร่วมกันทำกรณีศึกษาในเรื่องหลักการให้กู้ยืมของสินเชื่อ SMEs และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านต่างๆ เพื่อที่จะเสริมสร้างความสามารถในการตัดสินใจ การอนุมัติสินเชื่อได้อย่างแม่นยำถูกต้อง พร้อมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการบริหารจัดการด้านการพิจารณาสินเชื่อ SMEs ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

  คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

          เจ้าหน้าที่หรือ ผู้บริหารที่รับผิดชอบงานทางด้านการให้กู้ยืม วิเคราะห์สินเชื่อ ฝ่ายบริหารธุรกิจลูกค้า SMEs รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของธนาคาร และสถาบันการเงินต่างๆ รวมถึงบริษัทวิเคราะห์ หลักทรัพย์ การลงทุน ที่ปรึกษาทางการเงินต่างๆ ที่ต้องทำงานเกี่ยวข้อง กับการวิเคราะห์สินเชื่อ รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป

 

 
  วิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ ด้านสินเชื่อ SMEs เป็นอย่างดียิ่ง จากธนาคารพาณิชย์ชั้นนำ
       

 
 
 
 

 

 

The Thai Institute of Banking and Finance Association
Address: 195/8-10 Lake Rajada Office Complex (building 2) 9th Fl., 
Ratchadapisek Rd., Klong-Toey, Bangkok 10110 Thailand
Tel: (662) 264-0890-97
Fax: (662) 264-0880-1