!!!เปิดรับสมัครเเล้ว!!!

หลักสูตร“เทคโนโลยีการเงินสำหรับผู้บริหารยุคดิจิทัล” 

(Financial Technology for Management) รุ่นที่ 1

(สัมมนา 4 วัน เเละศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีที่ประเทศญี่ปุ่น ) 

 
 
รายละเอียดการสัมมนา

วันที่สัมมนา  :   ระหว่างวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม - วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2562  (ไม่รวมการเดินทางไปต่างประเทศ)

เวลา           :   09.00 - 16.00 น.

สถานที่        :  โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไท

 
หลักการและเหตุผล

                 ในปัจจุบัน นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเงินนับว่าเป็นสิ่งจำเป็นต่อแวดวงธุรกิจสถาบันการเงินเป็นอย่างมาก โดยโลกทุกวันนี้ได้ถูกหลอมรวมกับเทคโนโลยีต่างๆ จากการที่โลกได้มีการพัฒนาทาง  ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการเงินในรูปแบบต่างๆ และมีความเจริญก้าวหน้ามากซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งในการยกระดับขีดความสามารถ และพัฒนาองค์กรให้สามารถแข่งขันภายใต้บริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสถาบันกาnology fรเงินต่างๆ ได้ให้ความสนใจในการพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน ที่ในอนาคตจะเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการทำธุรกรรมทางการเงิน แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมจะมีส่วนสำคัญยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจสถาบันการเงินในอนาคต ดังนั้น การที่ผู้บริหารองค์กรตระหนักถึงการ เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการเงินต่างๆ จะทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับความสามารถเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถแข่งขันในโลกยุคดิจิทัล และนำไปสู่องค์กรนวัตกรรม

                สมาคมสถาบันฯ ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนี้จึงได้พัฒนาหลักสูตร “เทคโนโลยีการเงินสาหรบั ผ้บู ริหารยุคดิจิทัล ” (Financial Techor Management) ขึ้น เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้ปฏิบัติงานในธนาคาร สถาบันการเงิน และธุรกิจต่างๆ ได้รับความรู้และมุมมองใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับภาวการณ์ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต  

คุณสมบัติผู้สมัคร

             หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในแวดวงการเงินการธนาคาร ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ตลาดหลักทรัพย์  บริษัทประกันผู้ประกอบการ นักธุรกิจ สถาบันการเงินต่างๆ และผู้สนใจทั่วไป

 
วิทยากร

      วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ใน ด้านเทคโนโลยีเป็นอย่างดียิ่ง

 

 
 

 

 

The Thai Institute of Banking and Finance Association
Address: 195/8-10 Lake Rajada Office Complex (building 2) 9th Fl., 
Ratchadapisek Rd., Klong-Toey, Bangkok 10110 Thailand
Tel: (662) 264-0890-97
Fax: (662) 264-0880-1