หลักสูตร

เทคโนโลยีการพิสูจน์ยืนยันตัวตนรูปแบบใหม่ในยุคดิจิทัล

: E - KYC for Digital Financial” รุ่นที่ 4

 

 
 
รายละเอียดการสัมมนา
 

    วันที่สัมมนา: วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 

    เวลา :    09.00 - 16.00 น.

    สถานที่:  ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไท

 
หลักการและเหตุผล
 

           สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย ได้พัฒนาหลักสูตร “เทคโนโลยีการพิสูจน์ยืนยันตัวตนรูปแบบใหม่ในยุคดิจิทัล : E - KYC for Digital Financial”  ขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจในเรื่องของการพิสูจน์ตัวตน และการป้องกันการทุจริต เนื่องจากในโลกยุคปัจจุบัน แนวโน้มการชำระเงินด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มมากขึ้น และจะมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคตอันใกล้ ซึ่งทำให้รูปแบบการทุจริต ได้พัฒนา และซับซ้อนมากขึ้นจากการพัฒนาของเทคโนโลยีต่างๆ ดังนั้น ธนาคารและสถาบันการเงินต้องหาแนวทางในการป้องกันภัยคุกคาม ทางไซเบอร์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะสร้างความเสียหายให้กับองค์กร และเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือในการทำธุรกรรมจากการ ทุจริตที่อาจเกิดขึ้น โดยหากมีกระบวนการในการยืนยันตัวตนที่ถูกต้อง ก็จะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้ง ช่วยลดความเสี่ยงจากการทุจริต ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร

 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 

        เจ้าหน้าที่  หัวหน้าหน่วยงาน  รวมทั้งผู้บริหารของธนาคาร  สถาบันการเงินต่างๆ  ที่ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ, ฝ่ายตรวจสอบ สินเชื่อ บัตรเครดิต  Compliance  รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และ ผู้ที่สนใจทั่วไป

 
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 

     เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญ ในการตรวจสอบการทุจริตทางเทคโนโลยีเป็นอย่างดียิ่ง

 

 
 
    
 
 

 

 

The Thai Institute of Banking and Finance Association
Address: 195/8-10 Lake Rajada Office Complex (building 2) 9th Fl., 
Ratchadapisek Rd., Klong-Toey, Bangkok 10110 Thailand
Tel: (662) 264-0890-97
Fax: (662) 264-0880-1