หลักสูตร

 “การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในของสถาบันการเงิน (IA for Financial)” รุ่นที่ 1 

 

 

 
รายละเอียดการสัมมนา
 

    วันที่สัมมนา:วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562

 

    เวลา :   09.00 - 16.00 น.

    สถานที่:  ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไท

 
หลักการและเหตุผล
 

                   เนื่องจากในปัจจุบันการควบคุมภายใน  และการตรวจสอบภายในเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งของสถาบันการเงินใน โดยผู้ตรวจสอบภายในมีบทบาทที่สำคัญในการประเมินประสิทธิผล และยกระดับมาตรฐานของระบบการควบคุมภายในของสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการเสริมสร้างความมั่นคงของระบบการเงินโดยรวมได้ สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย ได้พัฒนาหลักสูตร “การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในของสถาบันการเงิน (IA for Financial)” ขึ้น เพื่อเพิ่มทักษะด้านการบริหาร ความเสี่ยงในหน่วยงานการตรวจสอบภายใน  แนวคิด  และกระบวนการทำงานที่จำเป็นสำหรับธนาคาร สถาบันการเงิน หรือองค์กรธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องให้ได้ทราบถึงแนวคิด ความหมาย ประเภท สาเหตุ กฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเทคนิค แนวทางในการวางแผนป้องกันความเสี่ยง และการควบคุมที่ดี โดยจัดอบรมในรูปแบบการบรรยาย และการใช้กรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิค และแนวทางใหม่เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 
คุณสมบัติผู้สมัคร

       เจ้าหน้าที่  หัวหน้าหน่วยงาน  รวมทั้งผู้บริหารของธนาคาร  สถาบันการเงินต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางด้านการตรวจสอบภายใน ฝ่ายกำกับดูแล ฝ่ายบริหารความเสี่ยง รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจทั่วไป

 

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 

             เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ  และมีความ เชี่ยวชาญ รวมทั้งมีประสบการณ์ตรงทางด้านการตรวจสอบภายใน เป็นอย่างดียิ่ง

 
    
 
 

 

 

The Thai Institute of Banking and Finance Association
Address: 195/8-10 Lake Rajada Office Complex (building 2) 9th Fl., 
Ratchadapisek Rd., Klong-Toey, Bangkok 10110 Thailand
Tel: (662) 264-0890-97
Fax: (662) 264-0880-1