หลักสูตร   

   “ แนวทางการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ          กฎหมายการเงินภายใต้การเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0”                   

 

 
รายละเอียดการสัมมนา

วันที่สัมมนา :  อบรมในวันที่ 10,17,18 ตุลาคม 2562 (รวม 3 วัน)

เวลา : 09.00 - 16.00 น.

สถานที่ :  โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไท

 
หลักการและเหตุผล
 

           สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้พัฒนาโครงการอบรมหลักสูตร “แนวทางการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและกฎหมายการเงินภายใต้การเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0” ขึ้น เพื่อที่จะให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถรู้เท่าทันภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้น  ข้อกฎหมาย ระเบียบ และกฎเกณฑ์ รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในยุคไซเบอร์ และการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการป้องกันมิให้เกิดภัยคุกคามดังกล่าวขึ้น การจัดอบรมมีทั้งการบรรยาย และการยกกรณีศึกษา (Case Study) เพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรม ตลอดจนเทคนิคชั้นสูง กลยุทธ์ เครื่องมือต่างๆ การได้เปรียบในการแข่งขัน รวมทั้งารถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากวิทยากร เพื่อที่จะนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

หัวข้อการอบรม

- การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และการบริหารความเสี่ยง Cybersecurity Risk  Management and Trend

- กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน

- การคุ้มครองการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และข้อกฎหมายที่สำคัญ

- กฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

- รูปแบบภัยคุกคามทางเทคโนโลยียุคใหม่ และแนวโน้มในอนาคต (Cyber Threats & Trend)

- การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันการทุจริต

 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 

            ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับของธนาคาร สถาบันการเงิน องค์กรภาครัฐ บริษัทเอกชน สถาบันอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่สนใจในความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   ที่เกี่ยวข้องกับการเงินการธนาคาร รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป

 
วิทยากร
 

       วิทยากรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหัวข้อเป็นอย่างดียิ่ง จากสถาบันการเงิน หน่วยงานรัฐ และสถาบันการศึกษาชั้นนำ

 
     
 
 

 

 

The Thai Institute of Banking and Finance Association
Address: 195/8-10 Lake Rajada Office Complex (building 2) 9th Fl., 
Ratchadapisek Rd., Klong-Toey, Bangkok 10110 Thailand
Tel: (662) 264-0890-97
Fax: (662) 264-0880-1