!!เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตร

"สุดยอดดิจิทัลเทคโนโลยี พลิกโลกอนาคตทางการเงิน

สุดยอดนวัตกรรมแห่งโลกอนาคต "

 
 
 
 
รายละเอียดการสัมมนา
 

    วันที่สัมมนา :  วันที่ 19 , 20 กันยายน และ วันที่ 3 , 4 ตุลาคม 2562   

     ( รวมอบรม 4 วัน ไม่รวมการเดินทางไปศึกษาดูงานที่สาธารณรัฐประชาชนจีน)

     สถานที่       :  โรงแรม ปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไท

     เวลา            :   09.00 - 16.00 น.

 
 วัตถุประสงค์

           ปัจจุบัน FinTech ได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว อาทิ เช่น  BlockChains & Distributed Ledgers, Cryptocurrency, Machine  Learning, Artificial Intelligence (AI), Big Data, QR Payment เป็นต้น สถาบันการเงินต่างๆ ได้ให้ความสนใจในการพัฒนา และนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งในอนาคตจะเข้ามามีบทบาทสำคัญยิ่ง แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม   การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ดังนั้น การที่ผู้บริหารองค์กรตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลง และมีความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการเงินต่างๆ จะทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ และยกระดับความสามารถเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถแข่งขันในโลกยุคดิจิทัล

             สมาคมสถาบันฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเปลี่ยนแปลง ที่สำคัญนี้จึงได้พัฒนาหลักสูตร “สุดยอดดิจิทัลเทคโนโลยี    :  พลิกโลกอนาคตทางการเงิน” ขึ้น เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้ปฏิบัติงานในธนาคาร สถาบันการเงิน และธุรกิจต่างๆ ได้รับความรู้และมุมมองใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับภาวการณ์    ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

    

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 

    ติดต่อ คุณมารุต 

    เบอร์โทรศัพท์ : 02-264-0890-7

    e:mail        : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 
 

 

 

The Thai Institute of Banking and Finance Association
Address: 195/8-10 Lake Rajada Office Complex (building 2) 9th Fl., 
Ratchadapisek Rd., Klong-Toey, Bangkok 10110 Thailand
Tel: (662) 264-0890-97
Fax: (662) 264-0880-1