หลักสูตร 

                 “Machine Learning for fraud detection analytics for financial :                         การเรียนรู้ของเครื่องจักรสำหรับตรวจจับทุจริตในธุรกิจการเงิน” รุ่นที่ 1 

 
 
 
รายละเอียดการสัมมนา

วันที่สัมมนา :วันพุธที่ 11-วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 

เวลา      : 09.00 - 16.00 น.

สถานที่  : โรงแรมปทุมวัน ปริ๊สเซส ถนนพญาไท

 
หลักการและเหตุผล

      ในโลกยุคปัจจุบันเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำคัญในการประกอบอุตสาหกรรมทางการเงิน เช่น ธุรกิจ ธนาคาร และสถาบันการเงิน รวมทั้งองค์การธุรกิจต่างๆ และมีความก้าวหน้ามากขึ้น เช่น การทำ ธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ทำให้ผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งมาพร้อมกับรูปแบบการทุจริตที่มีความหลากหลายมากขึ้น สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้พัฒนาหลักสูตร “Machine Learning for Fraud Detection Analytics for Financial : การเรียนรู้ของเครื่องจักรสำหรับตรวจจับทุจริตในธุรกิจการเงิน” ขึ้น เพื่อที่จะให้ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการตรวจสอบการทุจริต และป้องกันมิให้เกิด ภัยคุกคามดังกล่าวขึ้น เพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรม ตลอดจนเทคนิคชั้นสูง กลยุทธ์ เครื่องมือต่างๆ การได้เปรียบในการแข่งขัน การถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากวิทยากร รวมทั้งกรณีศึกษา เพื่อที่จะนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

           ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการของธนาคาร สถาบันการเงิน รวมทั้ง สถาบันอื่นที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป ที่ปฏิบัติงานในสายงานฝ่ายการตรวจสอบ การทุจริต ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ฝ่ายกำกับดูแล ฝ่ายตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ และรวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป

 
วิทยากร

      เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความเชี่ยวชาญ มีความรู้ ความสามารถ จากหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงในเรื่อง การใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบการทุจริต เป็นอย่างดียิ่ง

 
 
 
 
 
 

 

 

The Thai Institute of Banking and Finance Association
Address: 195/8-10 Lake Rajada Office Complex (building 2) 9th Fl., 
Ratchadapisek Rd., Klong-Toey, Bangkok 10110 Thailand
Tel: (662) 264-0890-97
Fax: (662) 264-0880-1