“กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์” รุ่นที่ 4

 
 
รายละเอียดการสัมมนา

วันที่สัมมนา :  วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 

เวลา            :   09.00 - 16.00 น.

สถานที่       :  โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไท

 
หลักการและเหตุผล
 

                       สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย ได้พัฒนาหลักสูตร “กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์” ขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการดำเนินธุรกิจขององค์การในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในแวดวงการเงินการธนาคาร ซึ่งจะสามารถนำความรู้เรื่องกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับยุคดิจิทัล ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี ดังนั้นหากผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานขององค์การ มีความรอบรู้ และมีทักษะ ในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี จะช่วยให้การบริหารองค์การ ในการเปลี่ยนวิกฤตจากความเสี่ยงให้เป็นโอกาส ได้อย่างราบรื่น อีกทั้งมีศักยภาพที่จะนำองค์การก้าวสู่ความเจริญเติบโตได้อย่างมั่นคง และมีโอกาสพัฒนาเติบโตอย่างก้าวไกลต่อไป

 

 
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
 

           เจ้าหน้าที่ และผู้บริหารของธนาคารสถาบันการเงิน สถาบันที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไปที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ งานในสายงานด้านกฎหมาย ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน ฝ่ายตรวจสอบ ฝ่ายสินเชื่อ ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ และ หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ที่สนใจทั่วไป 

 
วิทยากร
 

เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญโดยตรง รวมทั้ง มีประสบการณ์ในเรื่องกฎหมาย และกฎระเบียบ ของสถาบันการเงินเป็นอย่างดียิ่ง

 

 
    

 

 
 

 

 

The Thai Institute of Banking and Finance Association
Address: 195/8-10 Lake Rajada Office Complex (building 2) 9th Fl., 
Ratchadapisek Rd., Klong-Toey, Bangkok 10110 Thailand
Tel: (662) 264-0890-97
Fax: (662) 264-0880-1