“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน IFRS 9 ผลกระทบต่อสถาบันการเงิน” รุ่นที่ 4

 

 

 

 

รายละเอียดการสัมมนา

วันที่สัมมนา : วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562  

เวลา : 09.00 - 16.00 น.

สถานที่ :  โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไท

 
หลักการและเหตุผล
 

                สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย ได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะมุ่งพัฒนา  บุคลากรในแวดวงการเงินการธนาคาร และสถาบันการเงินให้มีมาตรฐานความรู้ด้านวิชาชีพทางด้านการเงินการธนาคารที่ดี สำหรับปี 2562 นี้ สมาคมสถาบันฯ ได้พัฒนาหลักสูตร  “มาตรฐานการรายงานทางการเงิน IFRS 9 ผลกระทบต่อสถาบันการเงิน” รุ่นที่ 4 ขึ้น เพื่อเรียนรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งอยู่ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ที่เรียกกันว่า IFRS 9 อาทิเช่น การจัดประเภท การวัดมูลค่า และการกันเงินสำรอง รวมทั้งความเสี่ยงในด้านต่างๆ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน IFRS 9 มีผลกระทบโดยตรงต่อธนาคารและสถาบันการเงิน ดังนั้น การมีความรู้ในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดีจะสามารถทำให้วางแผน และดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรต่อไป

คุณสมบัติผู้สมัคร
 
       เป็นพนักงาน /  เจ้าหน้าที่ธนาคารหรือสถาบันการเงิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายการบัญชี การเงิน / บริหารความเสี่ยง /ฝ่ายตรวจสอบภายใน /ที่มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 
วิทยากร
 

         โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญ ในเรื่องของมาตรฐานการบัญชี เป็นอย่างดียิ่ง จากสถาบันการเงินชั้นนำ

 
     
 
 

 

 

The Thai Institute of Banking and Finance Association
Address: 195/8-10 Lake Rajada Office Complex (building 2) 9th Fl., 
Ratchadapisek Rd., Klong-Toey, Bangkok 10110 Thailand
Tel: (662) 264-0890-97
Fax: (662) 264-0880-1