หลักสูตร

"AML/CFT : Anti-Money Laundering and Combating

the Financing of Terrorism" รุ่นที่ 5 

 
 
 
รายละเอียดการสัมมนา

วันที่สัมมนา : วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 

เวลา      : 09.00 - 16.00 น.

สถานที่  : โรงแรมปทุมวัน ปริ๊สเซส ถนนพญาไท

 
หลักการและเหตุผล

          สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย ได้พัฒนาหลักสูตร “AML/CFT : Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism” ขึ้น เพื่อที่จะเผยแพร่หลักสูตรเบื้องต้น เพิ่มทักษะด้านการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย แนวคิด และกระบวนการทำงานที่ควรมีสำหรับสถาบันการเงิน หรือองค์กรธุรกิจที่ เกี่ยวข้องให้ทราบถึงความหมาย ประเภท กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเบื้องต้น รวมทั้งแนวทางในการวางกรอบการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการ ปฏิบัติงานได้จริง และมีประสิทธิภาพ

 
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

      เจ้าหน้าที่และผู้บริหาร ของสถาบันการเงิน องค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป ที่ปฏิบัติงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้าน การสนับสนุนทางการเงินแก่การ ก่อการร้าย

 
วิทยากร

        เป็นผู้บริหารระดับสูงของสถาบันชั้นนำที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ และความชำนาญในเรื่องการวางกรอบการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ที่สามารถเข้าใจง่ายและนำไปปฏิบัติงานได้จริง

 
 
 
 
 
 

 

 

The Thai Institute of Banking and Finance Association
Address: 195/8-10 Lake Rajada Office Complex (building 2) 9th Fl., 
Ratchadapisek Rd., Klong-Toey, Bangkok 10110 Thailand
Tel: (662) 264-0890-97
Fax: (662) 264-0880-1