เทคโนโลยีการพิสูจน์ยืนยันตัวตนรูปแบบใหม่ในยุคดิจิทัล  :

E - KYC for Digital Financial รุ่นที่ 1

 

 

รายละเอียดการสัมมนา

 

วันที่ ; วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562  

เวลา ; 09.00 – 16.00 น.

สถานที่ ; โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส ถนนพญาไท

 

หลักการและเหตุผล

          สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย ได้พัฒนาหลักสูตร “เทคโนโลยีการพิสูจน์ยืนยันตัวตนรูปแบบใหม่ในยุคดิจิทัล : E - KYC for Digital Financial”  ขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจในเรื่องของการพิสูจน์ตัวตน และการป้องกันการทุจริต เนื่องจากในโลกยุคปัจจุบัน แนวโน้มการชำระเงินด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มมากขึ้น และจะมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคตอันใกล้ ซึ่งทำให้รูปแบบการทุจริต ได้พัฒนา และซับซ้อนมากขึ้นจากการพัฒนาของเทคโนโลยีต่างๆ ดังนั้น ธนาคารและสถาบันการเงินต้องหาแนวทางในการป้องกันภัยคุกคาม ทางไซเบอร์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะสร้างความเสียหายให้กับองค์กร และเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือในการทำธุรกรรมจากการ ทุจริตที่อาจเกิดขึ้น โดยหากมีกระบวนการในการยืนยันตัวตนที่ถูกต้อง ก็จะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้ง ช่วยลดความเสี่ยงจากการทุจริต ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

      เจ้าหน้าที่ และผู้บริหารของธนาคารสถาบันการเงิน สถาบันที่เกี่ยวข้อง  และผู้สนใจ  ทั่วไปที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานด้านกฎหมาย ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน ฝ่ายตรวจสอบ ฝ่ายสินเชื่อ ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ที่สนใจทั่วไป

 

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

           เจ้าหน้าที่  หัวหน้าหน่วยงาน  รวมทั้งผู้บริหารของธนาคาร  สถาบันการเงินต่างๆ  ที่ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ, ฝ่ายตรวจสอบ สินเชื่อ บัตรเครดิต  Compliance  รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และ ผู้ที่สนใจทั่วไป

 
 
     
 
 

 

 

 
 

 

 

The Thai Institute of Banking and Finance Association
Address: 195/8-10 Lake Rajada Office Complex (building 2) 9th Fl., 
Ratchadapisek Rd., Klong-Toey, Bangkok 10110 Thailand
Tel: (662) 264-0890-97
Fax: (662) 264-0880-1