เทคโนโลยีตรวจจับการทุจริต

 Fraud Detection for Financial รุ่นที่ 1

 

 
 
 
รายละเอียดการสัมมนา
 

วันที่สัมมนา : วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562

เวลา: 09.00 - 16.00 น.

สถานที่ : โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไท 

 
หลักการและเหตุผล
 

             ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ของสถาบันการเงินต่างๆ ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ การทำธุรกรรมการเงิน ในรูปแบบใหม่ รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว แต่ก็มาพร้อม ซึ่งภัยคุกคาม และรูปแบบการทุจริตที่ได้พัฒนา และซับซ้อนมากขึ้นจากความ      ก้าวหน้าของเทคโนโลยีต่างๆ ดังนั้นธนาคาร และสถาบันการเงินต้องหาแนวทาง ในการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะสร้าง ความเสียหายให้กับองค์กร สมาคมสถาบันฯ เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้ พัฒนาหลักสูตร “เทคโนโลยีตรวจจับการทุจริต Fraud Detection for Financial” ขึ้น เพื่อที่จะให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับการป้องกัน การทุจริต และการตรวจจับการฉ้อฉล ทำให้สามารถรู้เท่าทันการทุจริต ข้อกฎหมาย ระเบียบ และกฎเกณฑ์ต่างๆ รวมทั้งการป้องกันมิให้เกิดภัยคุกคาม ดังกล่าวขึ้น การจัดอบรม มีทั้งการบรรยาย และการทำ Workshop เพื่อที่จะนำ ความรู้ที่ได้รับจากการอบรม ตลอดจนเทคนิคชั้นสูง กลยุทธ์ เครื่องมือต่างๆ การได้เปรียบในการแข่งขัน รวมทั้งการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากวิทยากร เพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
ผู้เข้าอบรม
 

             ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการของธนาคาร สถาบันการเงิน รวมทั้งสถาบันอื่นที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป ที่ปฏิบัติงาน ในสายงาน ฝ่ายการตรวจสอบการทุจริต บริหารความเสี่ยง  กำกับดูแล  สินเชื่อ  กฎหมาย  รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไปในเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในโลกการเงิน 

 
วิทยากร
 
    วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ตรง และมีความเชี่ยวชาญทางด้านการใช้เทคโนโลยี สำหรับการป้องกัน  การทุจริต และการฉ้อฉลเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ตรงในภาคการเงิน การธนาคาร รวมทั้งในเรื่องของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นอย่างดียิ่ง
 
 
 
 
 

 

 

The Thai Institute of Banking and Finance Association
Address: 195/8-10 Lake Rajada Office Complex (building 2) 9th Fl., 
Ratchadapisek Rd., Klong-Toey, Bangkok 10110 Thailand
Tel: (662) 264-0890-97
Fax: (662) 264-0880-1