หลักสูตร “IT Fraud Prevention and Audit” รุ่นที่ 2

 

 

 
 
 
  รายละเอียดการสัมมนา

วันที่สัมมนา :  วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 

เวลา            : 09.00 - 16.00 น.

สถานที่       :  โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไท

 

 
  หลักการและเหตุผล
 

 

           สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย  เล็งเห็นความสำคัญ และตระหนักในความปลอดภัยของระบบข่าวสารข้อมูลต่างๆ  โดยในปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ช่องทางการติดต่อสื่อสาร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ไม่หวังดี สามารถใช้เครือข่ายดังกล่าวเพื่อฉกฉวยโอกาส สร้างความเสียหายให้เกิดกับตัวเรา และองค์กร สมาคมสถาบันฯ จึงได้มีการพัฒนาหลักสูตร  “IT Fraud Prevention and Audit” ขึ้น เพื่อที่จะให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถรู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยม   กลโกงของการทุจริต และป้องกันมิให้เกิดภัยคุกคามดังกล่าวขึ้น เพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรม ตลอดจนเทคนิคชั้นสูง กลยุทธ์ เครื่องมือต่างๆ การได้เปรียบในการแข่งขัน รวมทั้งการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากวิทยากร เพื่อที่จะนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

 
  คุณสมบัติผู้สมัคร
 

            เจ้าหน้าที่  หัวหน้าหน่วย  รวมทั้งผู้บริหาร ของธนาคาร  สถาบันการเงิน  สถาบันอื่นที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจทั่วไป  ที่ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ Fraud Department สินเชื่อ บัตรเครดิต Compliance IT รวมทั้งหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

 
  วิทยากร
 

    เป็นผู้เชี่ยวชาญทางระบบคอมพิวเตอร์และความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security) เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในวงการ IT ของประเทศไทย

 

 
 
 
 

 

 

The Thai Institute of Banking and Finance Association
Address: 195/8-10 Lake Rajada Office Complex (building 2) 9th Fl., 
Ratchadapisek Rd., Klong-Toey, Bangkok 10110 Thailand
Tel: (662) 264-0890-97
Fax: (662) 264-0880-1