23-24 เม.ย.62;“ความรู้ด้านกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับสถาบันการเงิน” รุ่นที่ 2

 

 

 

 

“ความรู้ด้านกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำหรับสถาบันการเงิน” รุ่นที่ 2

 

  

 

 
รายละเอียดการสัมมนา
 
 

    วันที่สัมมนา:วันอังคารที่  23 - วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 

     เวลา           :   09.00 - 16.00 น.

    สถานที่         : โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไท

 

 
หลักการและเหตุผล
 

             สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทยได้พัฒนาหลักสูตร “ความรู้ด้านกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำหรับสถาบันการเงิน” รุ่นที่ 2 ขึ้น เพื่อที่จะเผยแพร่หลักสูตร เพิ่มทักษะด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ในการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน และกระบวนการทำงานที่จำเป็นสำหรับ ธนาคาร สถาบันการเงิน หรือองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ให้ได้ทราบถึงแนวคิด ความหมาย มาตรการ กฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเทคนิคแนวทางในการวางแผนป้องกันการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย โดยจัดอบรมในรูปแบบการบรรยาย และการยกกรณีศึกษา เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 

                        เจ้าหน้าที่ และผู้บริหารของธนาคาร สถาบันการเงิน สถาบันที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานเกี่ยว กับงานในสายงาน กฎหมาย  Compliance  ฝ่ายวิเคราะห์  ตรวจสอบภายใน  บริหารความเสี่ยงรวมทั้ง   หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจทั่วไป 

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
จากสำนักงานการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 
 
     

 

 

 

 

 
 

 

 

The Thai Institute of Banking and Finance Association
Address: 195/8-10 Lake Rajada Office Complex (building 2) 9th Fl., 
Ratchadapisek Rd., Klong-Toey, Bangkok 10110 Thailand
Tel: (662) 264-0890-97
Fax: (662) 264-0880-1