หลักสูตร

“Digital Technology Strategy Trends 2020”

รุ่นที่ 2 

 
 
รายละเอียดการสัมมนา
 

       วันที่สัมมนา :      วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 

    เวลา             :     09.00 - 16.00 น.

     สถานที่       :      ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไท

 

 
หลักการและเหตุผล
 

                     การเปลี่ยนแปลงของภาคการเงินการธนาคารจากแบบดั้งเดิม เข้ามาสู่โลกยุค Digital World มากขึ้น นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงหลายๆ อย่าง มากมาย รวมถึงการทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ที่เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง สถาบันการเงินที่ทำธุรกิจแบบดั้งเดิมจำเป็นต้องปรับตัวอย่างมาก เพื่อให้สามารถดำรงอยู่ได้ แข่งขันได้ และให้บริการแก่ลูกค้าของสถาบันการเงินต่างๆ เหล่านั้นได้ดีและมีประสิทธิภาพ การเรียนรู้และเข้าใจบริการทางการเงินใหม่ๆ ที่มากับเทคโนโลยีใหม่ๆ จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่พนักงานและผู้บริหาร ของธนาคารจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการทำงานของตนเอง ซึ่งสุดท้ายจะส่งผลดีต่อองค์กร และสังคมในที่สุด

                    สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนี้ จึงได้กำหนดจัดอบรมหลักสูตร “Digital Technology Strategy & Trend 2020” เพื่อเสริมสร้างความรู้ วิสัยทัศน์ และแนวคิดที่นำสมัยในการนำเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และรองรับการเปลี่ยนแปลงจากการที่ เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อแวดวงธุรกิจการเงินการธนาคารอย่างรวดเร็ว และสามารถขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถแข่งขันได้ในอนาคต

 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 

           ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับของธนาคาร สถาบัน การเงิน สถาบันอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่สนใจในความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับการเงินการธนาคาร รวมทั้ง ผู้สนใจทั่วไป

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ รวมทั้งมีประสบการณ์ตรงจากธนาคารชั้นนำ

 
    
 
 

 

 

The Thai Institute of Banking and Finance Association
Address: 195/8-10 Lake Rajada Office Complex (building 2) 9th Fl., 
Ratchadapisek Rd., Klong-Toey, Bangkok 10110 Thailand
Tel: (662) 264-0890-97
Fax: (662) 264-0880-1