หลักสูตร“Digital Lending: โอกาสและความเสี่ยง” รุ่นที่ 1

 

 
 
รายละเอียดการสัมมนา
 

    วันที่สัมมนา:วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 

    เวลา :   09.00 - 16.00 น.

    สถานที่:  ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไท

 
หลักการและเหตุผล
 

                          นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเงิน ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญกับสังคมไทยเป็นอย่างมาก ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ ด้านการเงินอย่างสิ้นเชิง หรือที่เราเรียกว่า “Disrupt” การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้ภาคการเงินการธนาคารจำเป็นต้องปรับตัวเข้ามาสู่โลกยุค Digital เพื่อให้สามารถแข่งขัน และให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบของธุรกรรมทางการเงินต่างๆ  ซึ่งทำให้ผู้ใช้บริการทำธุรกรรมต่างๆ ได้รวดเร็วและง่ายขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนของธนาคารอีกด้วย  ทางสมาคมสถาบันฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้พัฒนาหลักสูตร “Digital Lending: โอกาสและความเสี่ยง” ขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของเทคโนโลยีทางการเงินที่มีผลกระทบต่อรูปแบบของสินเชื่อ และรูปแบบการทำธุรกรรมการเงินโดยการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาให้บริการทางด้านสินเชื่อต่างๆ รวมทั้งธุรกิจใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ได้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
คุณสมบัติผู้สมัคร

         ผู้ทำงานอยู่ในแวดวงการเงินการธนาคาร ธนาคารพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์ ผู้ลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์ ผู้ประกอบการ SMEs และ Start up นักธุรกิจ สถาบัน เอกชนฯ และผู้สนใจในเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในโลกการเงิน ฯลฯ

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 

               เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ และ ประสบการณ์ตรงทางด้านสินเชื่อในแวดวงการเงินกาธนาคาร รวมทั้งในเรื่องของ นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นอย่างดียิ่ง

 
    
 
 

 

 

The Thai Institute of Banking and Finance Association
Address: 195/8-10 Lake Rajada Office Complex (building 2) 9th Fl., 
Ratchadapisek Rd., Klong-Toey, Bangkok 10110 Thailand
Tel: (662) 264-0890-97
Fax: (662) 264-0880-1