"Liquidity Risk Management" รุ่นที่ 6

 
 
 
รายละเอียดการสัมมนา
 

วันที่สัมมนา : วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562

เวลา: 09.00 - 16.00 น.

สถานที่ : โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไท 

 
หลักการและเหตุผล
 
          สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมสำหรับสถาบันการเงินกับแนวทางปฏิบัติของการบริหารความเสี่ยง สภาพคล่อง ที่มีผลบังคับใช้ตามขั้นตอนที่ทางการกำหนดอย่างเหมาะสม จึงได้จัดหลักสูตร   “Liquidity Risk Management” ขึ้นเพื่อเป็นการเสริมความรู้ความเข้าใจทางการเงิน และสอดคล้องกับนโยบายและสถานะความเสี่ยงที่ทางธนาคารและสถาบันการเงินเผชิญอยู่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้บริหารสามารถนำแนวคิดที่ได้ไปวางแผนสำหรับ การประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร โดยจัดอบรมในรูปแบบการบรรยายเพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
ผู้เข้าอบรม
 
          นักการธนาคาร ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติทุกระดับของธนาคาร สถาบันการเงิน เจ้าของธุรกิจ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน และผู้สนใจทั่วไป
 
วิทยากร
 
          เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญ รวมทั้งมีประสบการณ์ โดยตรงจากธนาคารพาณิชย์ชั้นนำ
 
 
 
 
 

 

 

The Thai Institute of Banking and Finance Association
Address: 195/8-10 Lake Rajada Office Complex (building 2) 9th Fl., 
Ratchadapisek Rd., Klong-Toey, Bangkok 10110 Thailand
Tel: (662) 264-0890-97
Fax: (662) 264-0880-1