หลักสูตร

  Collections Management & Strategy รุ่นที่ 1

 
 
 
รายละเอียดการสัมมนา

วันที่สัมมนา :  วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562

 เวลา      : 09.00 - 16.00 น.

สถานที่  : โรงแรมปทุมวัน ปริ๊สเซส ถนนพญาไท

 
หลักการและเหตุผล

          การบริหารการติดตามหนี้ ถือเป็นหัวใจหลักของการนำไปสู่ความสำเร็จในการบริหารการจัดการด้านกู้ยืม  ดังนั้น  องค์กรธุรกิจต่างๆ ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินทั้งระบบ จำเป็นต้องหาแนวทางและวิถีทาง   ตลอดถึงกลยุทธ์ต่างๆ ที่จะใช้ในการติดตามหนี้หลังจากการ ปล่อยให้กู้ยืมแล้ว เพื่อมิให้เกิดปัญหาหนี้เสียในระยะยาวได้ ซึ่งในภาวะปัจจุบันเป็นยุคของการเปลี่ยนแปลง และการแข่งขันจึงมีความจำเป็น ต้องพัฒนาทักษะผู้ที่บริหารจัดการและพนักงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ แนวคิด กระบวนการทำงาน และแนวทาง ในการวางแผนติดตามหนี้  รวมทั้งการประเมินผลงานการติดตามหนี้

     สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทยเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้กำหนดจัดอบรมหลักสูตร “Collections Management” ขึ้น เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ เพื่อวางแผนติดตามหนี้อย่างบูรณาการ รวมถึงการประเมินผลงานในการติดตามหนี้ ของเจ้าหน้าที่ ทุกระดับในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

 
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

     เจ้าหน้าที่ และผู้บริหารของธนาคาร สถาบันการเงิน สถาบันที่เกี่ยวข้องและ ผู้สนใจทั่วไป ที่ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับงานในสายงานด้านสินเชื่อ ฝ่ายกฎหมาย  ฝ่ายวางแผนงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ ติดตามหนี้

 
วิทยากร

   เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญ รวมทั้งมีประสบการณ์ โดยตรงจากธนาคารและสถาบันการเงิน

 

     
 
 

 

 

The Thai Institute of Banking and Finance Association
Address: 195/8-10 Lake Rajada Office Complex (building 2) 9th Fl., 
Ratchadapisek Rd., Klong-Toey, Bangkok 10110 Thailand
Tel: (662) 264-0890-97
Fax: (662) 264-0880-1