“FinTech และอนาคตของสินเชื่อยุค 4.0” รุ่นที่ 1

 
 
 
รายละเอียดการสัมมนา
 

วันที่สัมมนา : วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562

เวลา: 09.00 - 16.00 น.

สถานที่ : โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไท 

 
หลักการและเหตุผล
 

              เทคโนโลยีและ FinTech เข้ามามีบทบาทกับสังคมไทยมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ใช้บริการด้านการเงินอย่างสิ้นเชิง หรือที่เราเรียกว่า “Disrupt” การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้ภาคการเงินการธนาคารจำเป็นต้องปรับตัว เข้ามาสู่โลกยุค Digital มากขึ้น เพื่อให้สามารถดำรงอยู่ได้ แข่งขันได้ และให้บริการแก่ลูกค้าของสถาบันการเงินต่างๆเหล่านั้นได้ดี และมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบของธุรกรรมทางการเงินต่างๆ  ซึ่งทำให้    ผู้ใช้บริการทำธุรกรรมต่างๆ ได้รวดเร็วและง่ายขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนของธนาคารอีกด้วย  ทางสมาคมสถาบันฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้พัฒนาหลักสูตร “FinTech Lending & Trend : อนาคตสินเชื่อดิจิทัล” ขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของเทคโนโลยี Fin tech ที่มีผลกระทบต่อรูปแบบของสินเชื่อ และธุรกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ในอนาคต รวมทั้งธุรกิจใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ได้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

 
ผู้เข้าอบรม
 

             ผู้ทำงานอยู่ในแวดวงการเงินการธนาคาร ธนาคารพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์ ผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ผู้ประกอบการ SMEs และ Start up นักธุรกิจ สถาบัน เอกชนฯ และผู้สนใจ ในเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในโลกการเงิน ฯลฯ

 
วิทยากร
 
    เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ตรงในภาคการเงิน การธนาคาร รวมทั้งในเรื่องของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นอย่างดียิ่ง
 
 
 
 
 

 

 

The Thai Institute of Banking and Finance Association
Address: 195/8-10 Lake Rajada Office Complex (building 2) 9th Fl., 
Ratchadapisek Rd., Klong-Toey, Bangkok 10110 Thailand
Tel: (662) 264-0890-97
Fax: (662) 264-0880-1