“เทคนิคการป้องกันภัยคุกคามและการทุจริตในโลกยุคใหม่ :                  Fraud  in E-Banking  (Workshop & Case Study)” รุ่นที่ 2 

 
 
  รายละเอียดการสัมมนา

วันที่สัมมนา : วันพฤหัสบดีที่ 30 - วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562

เวลา : 09.00 - 16.00 น.

สถานที่ :  โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไท

 

 
  หลักการและเหตุผล
 

                  ในโลกยุคปัจจุบันเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำคัญในการประกอบอุตสาหกรรมทางการเงิน เช่น ธุรกิจธนาคาร และสถาบันการเงิน รวมทั้ง องค์การธุรกิจต่างๆ และมีความก้าวหน้ามากขึ้น เช่น การทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ทำให้ผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว  ซึ่งมาพร้อมกับรูปแบบการทุจริตที่มีความหลากหลายมากขึ้น สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้พัฒนาหลักสูตร “เทคนิคการป้องกันภัยคุกคามและการทุจริตในโลกยุคใหม่ : Fraud in E-Banking (Workshop & Case Study)” รุ่นที่ 1 ขึ้น เพื่อที่จะให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถรู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยม กลโกงของการทุจริต และป้องกันมิให้เกิดภัยคุกคามดังกล่าวขึ้น เพื่อที่จะนำความรู้ ที่ได้รับจากการอบรม ตลอดจนเทคนิคชั้นสูง กลยุทธ์ เครื่องมือต่างๆ การได้เปรียบในการแข่งขัน รวมทั้งการถ่ายทอดประสบการณ์ตรง จากวิทยากร รวมทั้ง กรณีศึกษา เพื่อที่จะนำไปใช้ ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 
  คุณสมบัติผู้สมัคร
 

                          ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการของธนาคาร สถาบันการเงิน รวมทั้ง สถาบันอื่นที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไปที่ปฏิบัติงานในสายงาน ฝ่ายการตรวจสอบการทุจริต บริหารความเสี่ยง กำกับดูแล และรวมทั้งหน่วยงาน อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป

 
  วิทยากร
 

     เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความเชี่ยวชาญ มีความรู้ความสามารถ จากหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงในเรื่อง การตรวจสอบการทุจริตในด้าน IT เป็นอย่างดียิ่ง

 
 
 
 

 

 

The Thai Institute of Banking and Finance Association
Address: 195/8-10 Lake Rajada Office Complex (building 2) 9th Fl., 
Ratchadapisek Rd., Klong-Toey, Bangkok 10110 Thailand
Tel: (662) 264-0890-97
Fax: (662) 264-0880-1