สุดยอดเทคนิคการวิเคราะห์งบการเงิน สำหรับนักวิเคราะห์

(Advanced Financial Statement Analysis) รุ่นที่ 9

 

 

 

รายละเอียดการสัมมนา

 

วันที่สัมมนา :  วันพฤหัสบดีที่ 21- วันศุกร์ที่ 22  พฤศจิกายน 2562

เวลา : 09.00 - 16.00 น.

 สถานที่ :  โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไท

 

 
 
หลักการและเหตุผล
 

           “สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย” ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนางานด้านการวิเคราะห์สินเชื่อในแวดวงการเงินการธนาคารและสถาบันการเงิน รวมทั้งผู้ที่สนใจทั่วไป ให้มีมาตรฐานความรู้ด้านวิชาชีพการเงินการธนาคารที่ดี และมีมาตรฐานสูงขึ้นเทียบเท่ามาตรฐานสากล จึงได้จัดหลักสูตร “Advanced Financial Statement Analysis” ขึ้นเพื่อเป็นการเสริมความรู้และเพิ่มทักษะเกี่ยวกับหลักการอ่าน และวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของธุรกิจโดยเน้นหลักการใช้เทคนิคต่างๆ เพื่อนำมาทำการตรวจสอบและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับเจ้าหน้าที่ และผู้บริหาร รวมทั้ง ผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของวิเคราะห์งบการเงิน ให้สามารถนำแนวคิดที่ได้ไปวางแผนสำหรับการประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร โดยจัดอบรม ในรูปแบบการบรรยายเพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรม ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 
           ผู้บริหาร หรือพนักงาน ที่รับผิดชอบงานทางด้านการวิเคราะห์ความเสี่ยง และสินเชื่อของสถาบันการเงิน รวมถึงบริษัทวิเคราะห์หลักทรัพย์การลงทุน ที่ปรึกษา ทางการเงินต่างๆ ที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์งบการเงินของกิจการ ต่างๆ ที่มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป และผู้ที่สนใจทั่วไป
 
วิทยากร
 
          เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ด้านการบัญชี และการวิเคราะห์งบการเงินเป็นอย่างดียิ่ง
 
     
 
 

 

 

The Thai Institute of Banking and Finance Association
Address: 195/8-10 Lake Rajada Office Complex (building 2) 9th Fl., 
Ratchadapisek Rd., Klong-Toey, Bangkok 10110 Thailand
Tel: (662) 264-0890-97
Fax: (662) 264-0880-1