หลักสูตร

"FinTech กับการเงินการธนาคารในโลกยุคดิจิทัล” รุ่นที่ 2

 

 
 
รายละเอียดการสัมมนา
 

    วันที่สัมมนา: วันพุธที่ 30 ตุลาคม  2562 

    เวลา :   09.00 - 16.00 น.

    สถานที่:  ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไท

 
หลักการและเหตุผล
 

 

        ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีใหม่ๆ จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลง  การบริการทางการเงินแบบดั้งเดิม แต่สถาบันการเงินหลายแห่ง ยังขาดกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ จากข้อมูลล่าสุด     พบว่า ธนาคาร และสถาบันการเงินส่วนใหญ่เชื่อว่า เทคโนโลยี อาทิเช่น Block chain และ IOT กำลังสร้างนิยามใหม่ให้กับสถาบันการเงิน สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงมีบทบาทและผลักดันธุรกิจต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองในการแข่งขันเพื่อความอยู่รอดโดยมีปัจจัยที่สำคัญคือ เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ ความไม่แน่นอนของกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และการกำกับดูแลในภาคธุรกิจที่บริการ  ทางการเงินที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก และโมเดลธุรกิจรูปแบบใหม่ กลยุทธ์รองรับนวัตกรรมเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นและการตอบสนองขององค์กรต่อเทคโนโลยี FinTech แสดงให้เห็นถึงความท้าทายที่หลายธุรกิจกำลังเผชิญ และเป็นปัจจัยสำคัญที่นำองค์กรสู่ความสำเร็จ ทางสมาคมสถาบันฯ เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้มีการพัฒนาหลักสูตร  “กลยุทธ์  FinTech ความท้าทายที่ไม่สิ้นสุด” ขึ้น  เพื่อเสริมสร้างแนวคิด และการพัฒนากลยุทธ์  FinTech ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ การดำเนินธุรกิจขององค์กร ตลอดจนการตระหนักถึงความจำเป็นในการดำเนินงานในหลายมิติพร้อมกันซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 
คุณสมบัติผู้สมัคร

   ผู้ทำงานอยู่ในแวดวงการเงิน การธนาคาร ธนาคารพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์ ผู้ลงทุนในตลาดหลักทรพย์ ผู้ประกอบการSMEs และ Start up นักธุรกิจ  สถาบันเอกชนฯและผู้สนใจในเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในโลกการเงิน 

 

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 

   เป็นผู้มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์และเชี่ยวชาญโดยตรงด้านกลยุทธ์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่จากธนาคารชั้นนำ

 
    
 
 

 

 

The Thai Institute of Banking and Finance Association
Address: 195/8-10 Lake Rajada Office Complex (building 2) 9th Fl., 
Ratchadapisek Rd., Klong-Toey, Bangkok 10110 Thailand
Tel: (662) 264-0890-97
Fax: (662) 264-0880-1