หลักสูตร "การบริหารความเสี่ยงด้านการกำกับการปฏิบัติตามเกณฑ์

 

(Compliance Risk Management )" รุ่นที่ 5

 

 
 
 
  รายละเอียดการสัมมนา

วันที่สัมมนา : วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562

เวลา : 09.00 - 16.00 น.

สถานที่ : ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไท

 
  หลักการและเหตุผล
 

       สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย เล็งเห็นความสำคัญ และตระหนักในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจทางด้านการเงินการธนาคาร ซึ่งสามารถนำความรู้เรื่องความเสี่ยงไปใช้ในการจัดการความเสี่ยงได้อย่างสัมฤทธิ์ผล โดยเฉพาะในปี 2562 สมาคมสถาบันฯ จึงได้มีการพัฒนาหลักสูตร “Compliance Risk Management” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญในการจัดการเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในปัจจุบัน และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ เนื้อหาหลักสูตรจะครอบคลุมถึงบทบาทการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ เช่น การระบุถึงความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยง ซึ่งผู้เข้าอบรมยังได้รับประโยชน์จากประสบการณ์ร่วมกัน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล

 
  คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

            เจ้าหน้าที่อาวุโส หัวหน้าหน่วยงาน รวมทั้งผู้บริหารของธนาคาร สถาบันการเงิน สถาบันอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ปฏิบัติงานฝ่ายวางแผน ฝ่ายวิเคราะห์ Compliance  ฝ่ายบริหารความเสี่ยง รวมทั้งหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป

 
  วิทยากร
 
        เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญ รวมทั้งมีประสบการณ์ในเรื่องการตรวจสอบ และการกำกับดูแลเป็นอย่างดียิ่ง จากสถาบันการเงินชั้นนำ  

 
 
 
 

 

 

The Thai Institute of Banking and Finance Association
Address: 195/8-10 Lake Rajada Office Complex (building 2) 9th Fl., 
Ratchadapisek Rd., Klong-Toey, Bangkok 10110 Thailand
Tel: (662) 264-0890-97
Fax: (662) 264-0880-1