!!!!!!ด่วน เปิดรับสมัครแล้ว!!!!!

(รับจำนวนจำกัด)

หลักสูตร

หลักสูตร “การพัฒนานักบริหารงานประเมินราคา-ธนาคารไทย” 

BADE

 (THE THAI BANKERS - EXECUTIVE VALUATION DEVELOPMENT PROGRAM - BADE)

 
 
 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านการประเมินราคาหลักประกันสินเชื่อ สำหรับสถาบันการเงินไทย

2. เพื่อเสริมสร้างความชำนาญเฉพาะด้านและสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปทำงานในอาชีพได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาอย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อยกระดับคุณภาพของเจ้าหน้าที่ประเมินราคาหลักประกันของธนาคาร และชมรมนักบริหารงานประเมินราคา

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร                                                     

1. เจ้าหน้าที่สังกัดฝ่ายประเมินราคา และทำงานด้านประเมินราคาหลักประกันของธนาคาร สถาบันการเงิน บริษัทประเมินราคาในกลุ่มงานของธนาคาร

2. เจ้าหน้าที่สังกัดฝ่ายประเมินราคา หากไม่ได้ทำงานด้านประเมินราคา ต้องมีประสบการณ์ในฝ่ายประเมินราคาไม่น้อยกว่า 5 ปี

3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

หมายเหตุ  :  สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา

หรือยกเว้นคุณสมบัติผู้เข้าอบรม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ดังกล่าวข้างต้น

วิทยากร

                เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารระดับสูงจากธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน องค์กรในภาครัฐ ภาคเอกชน และจากมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหมวดวิชาเป็นอย่างดี

อัตราค่าลงทะเบียน (ราคารวมภาษีแล้ว)

ท่านละ 130,000 บาท(อบรมครบทั้งหลักสูตร)

รวมการศึกษาดูงาน และสัมมนาที่ต่างจังหวัด  

  

 

 
 

 

 

The Thai Institute of Banking and Finance Association
Address: 195/8-10 Lake Rajada Office Complex (building 2) 9th Fl., 
Ratchadapisek Rd., Klong-Toey, Bangkok 10110 Thailand
Tel: (662) 264-0890-97
Fax: (662) 264-0880-1