การบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ

 (Operational Risk Management) รุ่นที่ 15

 
 
 
รายละเอียดการสัมมนา

วันที่สัมมนา :   วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 

เวลา : 09.00 - 16.00 น.

สถานที่ :  โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไท

หลักการและเหตุผล
 

           สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย ได้พัฒนาหลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk Management) ” ขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจในเรื่อง การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจขององค์การ ซึ่งจะสามารถนำความรู้เรื่องความเสี่ยงไปใช้ในการจัดการความเสี่ยงได้อย่างสัมฤทธิ์ผล ดังนั้นหากผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานขององค์การมีความรอบรู้ และมีทักษะในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี จะช่วยให้การบริหารองค์การในการเปลี่ยนวิกฤตจากความเสี่ยงให้เป็นโอกาสได้อย่างราบรื่น อีกทั้งมีศักยภาพที่จะนำองค์การก้าวสู่ความเจริญเติบโตได้อย่างมั่นคง และมีโอกาสพัฒนา เติบโตอย่างก้าวไกลต่อไป

 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 
              นักการธนาคารผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติทุกระดับขององค์การ สถาบันการเงิน เจ้าของธุรกิจ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารความเสี่ยง ทางด้านปฏิบัติการ และผู้สนใจทั่วไป

 

 
  วิทยากร
 
       เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญ รวมทั้งมีประสบการณ์ ในเรื่องการบริหารความเสี่ยง โดยเฉพาะทางด้าน Operational Risk เป็นอย่างดี จากธนาคาร และสถาบันการเงินชั้นนำ
 
     

 

 

 
 

 

 

The Thai Institute of Banking and Finance Association
Address: 195/8-10 Lake Rajada Office Complex (building 2) 9th Fl., 
Ratchadapisek Rd., Klong-Toey, Bangkok 10110 Thailand
Tel: (662) 264-0890-97
Fax: (662) 264-0880-1