“เทคนิคการวิเคราะห์ และการบริหารจัดการสินเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพ”    รุ่นที่ 2           
 
 
  รายละเอียดการสัมมนา

วันที่สัมมนา :  วันพฤหัสบดีที่ 23 - วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563

เวลา    : 09.00 - 16.00 น.

สถานที่ :  ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไท

 
  หลักการและเหตุผล
 

                 สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อม     สำหรับสถาบันการเงินกับสินเชื่อประเภทต่างๆ รวมทั้งผลกระทบของความเสี่ยง จึงได้จัดหลักสูตร “เทคนิค     การวิเคราะห์ และการบริหารจัดการสินเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 2  เป็นหลักสูตรที่สมาคมสถาบันฯ    ได้พัฒนาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่มีหน้าที่ติดต่อ และดูแลลูกค้า เกี่ยวกับงานด้าน สินเชื่อ ซึ่งจะต้องมีความรู้ความสามารถ มีทักษะในเรื่องงานสินเชื่อ การวิเคราะห์ และการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 
  คุณสมบัติผู้สมัคร
 
          เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับของธนาคาร สถาบันการเงิน เจ้าของธุรกิจ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการให้สินเชื่อ และการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป
 
 วิทยากร
 
          วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและอดีตผู้บริหารธนาคารชั้นนำ ที่มีความรู้ ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญรวมทั้งมีประสบการณ์ในเรื่องการบริหารจัดการสินเชื่อเป็นอย่างดียิ่ง
 
 

 

 

 
 

 

 

The Thai Institute of Banking and Finance Association
Address: 195/8-10 Lake Rajada Office Complex (building 2) 9th Fl., 
Ratchadapisek Rd., Klong-Toey, Bangkok 10110 Thailand
Tel: (662) 264-0890-97
Fax: (662) 264-0880-1