16-62-effective-analysis-and-summary-writing-for-decision-making-1-3

9 ก.พ.62;Effective Analysis and Summary Writing for Decision Making”(การวิเคราะห์และการเขียนรายงานสรุปเพื่อการตัดสินใจ รุ่นที่ 3


02/01/2019, 00:00 | 93
วันที่จัดสัมมนา:วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไทรายละเอียด


14-61-3

14 ก.พ.62;กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์” รุ่นที่ 3


02/01/2019, 00:00 | 90
วันที่จัดสัมมนา : วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไทรายละเอียด


15-62-collections-management-6

15 ก.พ.62;Collections Management รุ่นที่ 6


02/01/2019, 00:00 | 80
วันที่จัดสัมมนา : วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไทรายละเอียด


21-62-structured-product-2

21 ก.พ.62 ;“Structured Product” รุ่นที่


02/01/2019, 00:00 | 88
วันที่จัดสัมมนา : วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไทรายละเอียด


25-62-ai-machine-learning-big-data-for-financial-institutions-1

22ก.พ.62 ; AI, Machine Learning & Big Data for Financial Institutions” รุ่นที่ 1


09/01/2019, 00:00 | 137
วันที่จัดสัมมนา :วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไทรายละเอียด


27-62-retail-credit-scoring-model-development-and-application-2

27ก.พ.62 ;“Retail Credit Scoring Model Development and Application” รุ่นที่ 2


02/01/2019, 00:00 | 78
วันที่จัดสัมมนา : วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไทรายละเอียด


28-61-digital-forensics-1

28ก.พ.62; “Digital Forensics : พยานหลักฐานทางดิจิทัล” รุ่นที่ 1


02/01/2019, 00:00 | 118
วันที่จัดสัมมนา : วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไท รายละเอียด


13-14-62-2-cyber-risks-4-0-1

13 -14 มี.ค.62(2วัน) :“Cyber Risks กับการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0” รุ่นที่ 1


15/01/2019, 00:00 | 62
วันที่จัดสัมมนา : อบรมในวันพุธที่ 13 - วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา : 09.00 - 16.00 น. สถานที่ : โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส...รายละเอียด


15-62-ifrs-9-3

15 มี.ค.62;“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน IFRS 9 ผลกระทบต่อสถาบันการเงิน” รุ่นที่ 3


22/03/2018, 00:00 | 61
วันที่จัดสัมมนา : วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไทรายละเอียด


20-62-1

20 มี.ค. 62 ;การขับเคลื่อนนวัตกรรมดิจิทัลสู่อนาคตของสถาบันการเงินไทย” รุ่นที่


15/01/2019, 00:00 | 1065
วันที่จัดสัมมนา : วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไท รายละเอียด


22-62-liquidity-risk-management-5

22 มี.ค.62;Liquidity Risk Management รุ่นที่ 5


15/01/2019, 00:00 | 90
วันที่จัดสัมมนา : วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไท เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส...รายละเอียด


23-62-enterprise-risk-management-2

23 มี.ค.62; "Enterprise Risk Management" รุ่นที่ 2


15/01/2019, 00:00 | 56
วันที่จัดสัมมนา : วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไทรายละเอียด


28-62-digital-lending-1

28 มี.ค.62;หลักสูตร “Digital Lending: โอกาสและความเสี่ยง” รุ่นที่ 1


15/01/2019, 00:00 | 69
วันที่จัดสัมมนา วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไทรายละเอียด


29-62-cyber-security-risk-management-trend-2020-1

29 มี.ค.62;“Cyber Security Risk Management & Trend 2020” รุ่นที่ 1


16/01/2019, 00:00 | 76
วันที่จัดสัมมนา :วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไทรายละเอียด


27-62-aml-and-cyber-financial-crime-7

27 มี.ค. 62: “AML and Cyber Financial Crime” รุ่นที่ 7


15/01/2019, 00:00 | 88
วันที่จัดสัมมนา : อบรมในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไทรายละเอียด


30-61-data-privacy-law-gdpr-1

30 ม.ค.62; “Data Privacy Law และผลกระทบของกฎหมาย GDPR” รุ่นที่ 1


27/01/2019, 15:10 | 106
วันที่จัดสัมมนา : วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไท รายละเอียด


financial-technology-for-management-1-4

หลักสูตร“เทคโนโลยีการเงินสำหรับผู้บริหารยุคดิจิทัล” (Financial Technology for Management) รุ่นที่ 1(4 วัน)


25/01/2019, 00:00 | 48
ระหว่างวันศุกร์ที่2มี.ค.-วันเสาร์ที่24 มี.ค. 2562 อบรมสัมมนา 09.00 - 16.00 น. (ไม่รวมการเดินทางไปต่างประเทศ) สถานที่อบรม ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส...รายละเอียด


23-61-operational-risk-management-14

24 ม.ค.62;Operational Risk Management รุ่นที่ 14


24/01/2019, 00:00 | 125
วันที่จัดสัมมนา :วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไท รายละเอียด


31-62-blockchain-bitcoin-1

31 ม.ค.62 ; “Blockchain & Bitcoin : เทคโนโลยีปฏิวัติโลกการเงิน” รุ่นที่ 1


02/01/2019, 00:00 | 88
วันที่จัดสัมมนา :วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไทรายละเอียด


12-61-ifrs-9-2

12 ธ.ค.61;“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน IFRS 9 ผลกระทบต่อสถาบันการเงิน” รุ่นที่ 2


22/03/2018, 00:00 | 203
วันที่จัดสัมมนา : วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไทรายละเอียด


13-14-61-e-authentication-fraud-prevention-2

13-14 ธ.ค.61; เทคนิคการพิสูจน์ตัวตนรูปแบบใหม่ และการป้องกันการทุจริตในยุคดิจิทัล (E-Authentication & Fraud Prevention) รุ่นที่ 2


22/03/2018, 00:00 | 214
วันที่จัดสัมมนา : วันพฤหัสบดีที่ 13 - วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไท เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไท...รายละเอียด


18-61-fin-tech-1

18 ธ.ค.61“FinTech Lending&Trend : อนาคตสินเชื่อดิจิทัล” รุ่นที่1


22/03/2018, 00:00 | 196
วันที่จัดสัมมนา : วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไทรายละเอียด


19-61-1-2

19 ธ.ค.61 ;"ความรู้ด้านกฎหมายธุรกิจสถาบันการเงินยุคใหม่" รุ่นที่ 2


10/08/2018, 00:00 | 185
วันที่จัดสัมมนา :วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น.ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไทรายละเอียด


28-61-fraud-risk-in-financial-institutions-3

28 พ.ย.61;Fraud Risk in Financial Institutions รุ่นที่ 3


01/10/2018, 00:00 | 204
วันที่จัดสัมมนา:วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไท รายละเอียด


29-30-61-fraud-in-e-banking-workshop-case-study-1

29-30 พ.ย.61;“เทคนิคการป้องกันภัยคุกคามและการทุจริตในโลกยุคใหม่ : Fraud in E-Banking (Workshop & Case Study)” รุ่นที่ 1


18/06/2017, 00:00 | 189
วันที่จัดสัมมนา :วันพฤหัสบดีที่ 29 - วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไท รายละเอียด


26-61-beyond-marketing-4-0-1

26 พ.ย.61;“Beyond Marketing 4.0” รุ่นที่ 1


19/10/2018, 00:00 | 140
วันที่จัดสัมมนา :วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไทรายละเอียด


10-61-legal-risk-in-digital-economy-4

10 พ.ย.61; กฎหมายและความเสี่ยงในเศรษฐกิจดิจิทัล (Legal risk in digital economy) รุ่นที่ 2


14/12/2017, 15:10 | 218
วันที่จัดสัมมนา : วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไท รายละเอียด


7-61

13 พ.ย.61;“ทิศทางการเงินการธนาคารไทยในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงโลก”


12/10/2018, 00:00 | 234
วันที่จัดสัมมนา :วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไทเซส ถนนพญาไทรายละเอียด


28-29-61-advanced-financial-statement-analysis-7

15-16 พ.ย.61;สุดยอดเทคนิคการวิเคราะห์งบการเงิน สำหรับนักวิเคราะห์ (Advanced Financial Statement Analysis) รุ่นที่ 7


22/03/2018, 00:00 | 154
วันที่จัดสัมมนา : วันพฤหัสบดีที่ 15 -วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไท รายละเอียด


06-61-credit-risk-models-10

22 พ.ย.61 ;Credit Risk Models แบบจำลองความเสี่ยงด้านสินเชื่อ รุ่นที่ 10


12/10/2018, 00:00 | 177
วันที่จัดสัมมนา : วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไทรายละเอียด


23-24-61-credit-risk-management-concept-framework

23-24 พ.ย.61; Credit Risk Management (Concept & Framework)” รุ่นที่ 6 **หลักสูตรมีวุฒิบัตรรับรอง**


26/09/2018, 00:00 | 348
วันที่จัดสัมมนา : วันศุกร์ที่ 23- วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไทรายละเอียด


25-61-big-data-data-analytics-for-financial-1

25 ต.ค.61; หลักสูตร “Big Data & Data Analytics for Financial” รุ่นที่ 1


05/09/2018, 00:00 | 261
วันที่จัดสัมมนา :วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไทรายละเอียด


26-61-derivatives-measurement-and-liquidity-14

26 ต.ค.61;Derivatives, Measurement and Liquidity รุ่นที่ 14


05/09/2018, 00:00 | 170
วันที่จัดสัมมนา : วันศกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไทรายละเอียด


27-61-enterprise-risk-management-1

27 ต.ค.61;"Enterprise Risk Management" รุ่นที่ 1


29/08/2018, 00:00 | 344
วันที่จัดสัมมนา : วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไทรายละเอียด


30-31-61-1

30-31 ต.ค.61;“ความรู้ด้านกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับสถาบันการเงิน” รุ่นที่ 1


05/09/2018, 00:00 | 158
วันที่จัดสัมมนา : วันพฤหัสบดีที่ 22 - วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมอโนมา เเกรนด์ กรุงเทพฯรายละเอียด


17-61-digital-consumers-and-marketing-trend-2019-1

17 ต.ค.61;“Digital Consumers and Marketing Trend 2019” รุ่นที่ 1


03/09/2018, 00:00 | 209
วันที่จัดสัมมนา :วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไทรายละเอียด


4-61-digital-technology-strategy-1

4 ต.ค.61;“Digital Technology & Strategy” รุ่นที่ 1


28/08/2018, 00:00 | 194
วันที่จัดสัมมนา :วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น.ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไทรายละเอียด


27-28-61-technology-for-fraud-detection-1

27-28 ก.ย.61; “Technology for Fraud Detection” รุ่นที่1


20/08/2018, 00:00 | 203
วันที่จัดสัมมนา :วันพฤหัสบดีที่ 27 - วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไทรายละเอียด


17-61-2

17 ก.ย.61 ; กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์” รุ่นที่ 2


20/08/2018, 00:00 | 227
วันที่จัดสัมมนา : กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 2 วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส...รายละเอียด


18-61-aml-cft-anti-money-laundering-and-combating-the-financing-of-terrorism-4

18 ก.ย.61; AML/CFT : Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism รุ่นที่ 4


20/08/2018, 00:00 | 161
วันที่จัดสัมมนา : วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไทรายละเอียด


20-61-technology-change-the-world-cyber-security-4-0-2

20 ก.ย.61; “Technology Change the World & Cyber Security 4.0” รุ่นที่ 1


20/08/2018, 00:00 | 210
วันที่จัดสัมมนา : วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไทรายละเอียด


21-61-compliance-risk-management-case-study-4

21 ก.ย.61;Compliance Risk Management & Case Study) รุ่นที่ 4


24/08/2018, 00:00 | 282
วันที่จัดสัมมนา : วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไท รายละเอียด


25-26-61-financial-analysis-risk-management-in-digital-economy-1

25-26 ก.ย.61;“Financial Analysis & Risk Management in Digital Economy” รุ่นที่ 1


05/06/2017, 00:00 | 209
วันที่จัดสัมมนา : วันอังคารที่ 25 - วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไท รายละเอียด


14-61-fintech-2

14 ก.ย.61; “กลยุทธ์ FIN TECH ความท้าทายที่ไม่สิ้นสุด" รุ่นที่ 2


20/08/2018, 00:00 | 192
วันที่จัดสัมมนา : วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไทรายละเอียด


24-61-ifrs-9-1

24 ส.ค.61;“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน IFRS 9 ผลกระทบต่อสถาบันการเงิน” รุ่นที่ 1


22/03/2018, 00:00 | 300
วันที่จัดสัมมนา : วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไทรายละเอียด


23-61-operational-risk-management-13

23 ส.ค.61;Operational Risk Management รุ่นที่ 13


07/07/2017, 00:00 | 154
วันที่จัดสัมมนา : วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไท รายละเอียด


20-61-cyber-security-strategy-for-management-3

20 ส.ค.61; Cyber Security Strategy for Management รุ่นที่ 3


10/08/2018, 00:00 | 136
วันที่จัดสัมมนา : วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไทรายละเอียด


20-61-cyber-security-strategy-for-management-4

20 ส.ค.61; Cyber Security Strategy for Management รุ่นที่ 3 (2)


10/08/2018, 00:00 | 15
วันที่จัดสัมมนา : วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไทรายละเอียด


17-18-61-credit-risk-management-concept-framework-6

17-18 ส.ค.61;Credit Risk Management (Concept & Framework) รุ่นที่6


18/06/2018, 00:00 | 683
วันที่จัดสัมมนา : วันศุกร์ที่ 17 - วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไทรายละเอียด


16-61-it-fraud-prevention-and-audit-1

16 ส.ค.61; IT Fraud Prevention and Audit” รุ่นที่ 1


21/05/2018, 00:00 | 944
วันที่จัดสัมมนา : วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไทรายละเอียด


8-61-digital-transformation-2

8 ส.ค.61; Digital Transformation: การปฏิวัติสู่ยุคดิจิทัล” รุ่นที่ 2


14/01/2018, 15:10 | 148
วันที่จัดสัมมนา :วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไทรายละเอียด


17-61-cyber-security-strategy-for-management-1

17 ก.ค.61; Cyber Security Strategy for Management รุ่นที่ 1


10/08/2018, 00:00 | 320
วันที่จัดสัมมนา : วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไทรายละเอียด


12-61-introduction-to-big-data-data-analytics-for-financial-1

12 ก.ค.61; Introduction to Big Data & Data Analytics for Financial รุ่นที่ 1


10/08/2018, 00:00 | 596
วันที่จัดสัมมนา :วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไทรายละเอียด


8-61-digital-marketing-strategy-workshop-2

8 มิ.ย.61;Modern Digital Marketing รุ่นที่ 1


29/05/2018, 00:00 | 252
วันที่จัดสัมมนา : วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไทรายละเอียด


16-61-credit-review-strategy-tactic-5

16 มิ.ย.61; Credit Review Strategy & Tactic รุ่นที่ 5


10/01/2017, 00:00 | 1110
วันที่จัดสัมมนา : วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไทรายละเอียด


20-21-61-e-authentication-fraud-prevention-1

20-21 มิ.ย.61; เทคนิคการพิสูจน์ตัวตนรูปแบบใหม่ และการป้องกันการทุจริตในยุคดิจิทัล (E-Authentication & Fraud Prevention) รุ่นที่ 1


22/03/2018, 00:00 | 367
วันที่จัดสัมมนา : วันพุธที่ 20 - วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไท รายละเอียด


21-61-fin-tech-1

21 มิ.ย.61;Fin tech กับอนาคตสินเชื่อทางการเงิน และความเสี่ยงที่ต้องเผชิญ” รุ่นที่ 1


22/03/2018, 00:00 | 350
วันที่จัดสัมมนา : วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไทรายละเอียด


22-61-liquidity-risk-management-4

22 มิ.ย.61;Liquidity Risk Management รุ่นที่ 4


24/08/2017, 00:00 | 1181
วันที่จัดสัมมนา : วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไทรายละเอียด


28-29-61-advanced-financial-statement-analysis-6

28-29 มิ.ย.61;สุดยอดเทคนิคการวิเคราะห์งบการเงิน สำหรับนักวิเคราะห์ (Advanced Financial Statement Analysis) รุ่นที่ 6


22/03/2018, 00:00 | 318
วันที่จัดสัมมนา : วันพฤหัสบดีที่ 28 - วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไทรายละเอียด


12-61-it-security-audit-1

12 พ.ค.61; IT Security Audit (การตรวจสอบความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ) รุ่นที่ 1


02/05/2018, 15:10 | 412
วันที่จัดสัมมนา : วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไทรายละเอียด


16-17-61-smes-credit-analysis-risk-for-smes-workshop-case-study-1

16-17 พ.ค.61;การวิเคราะห์และความเสี่ยงสำหรับสินเชื่อ SMEs(Credit Analysis & Risk for SMEs - Workshop & Case Study)รุ่นที่ 1


29/03/2018, 00:00 | 287
วันที่จัดสัมมนา : วันพุธที่ 16 - วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไทรายละเอียด


23-61-product-retail-banking-5

23 พ.ค.61;Product & Retail Banking รุ่นที่ 5


29/03/2018, 00:00 | 667
วันที่จัดสัมมนา : วัวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไทรายละเอียด


25-61-derivatives-measurement-and-liquidity-14

25 พ.ค.61;Derivatives, Measurement and Liquidity รุ่นที่ 14


29/03/2018, 00:00 | 797
วันที่จัดสัมมนา : วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไทรายละเอียด


31-61-1

31 พ.ค.61 ; ผลกระทบของกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจต่อสถาบันการเงิน รุ่นที่ 1


29/03/2018, 00:00 | 525
วันที่จัดสัมมนา : วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไทรายละเอียด


19-61-foreign-account-tax-compliance-act-fatca-6

19 เม.ย.61 ; Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) รุ่นที่ 6


14/02/2018, 00:00 | 617
วันที่จัดสัมมนา : วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไทรายละเอียด


20-61-collections-management-5

20 เม.ย.61; Collections Management รุ่นที่ 5


14/02/2018, 00:00 | 318
วันที่จัดสัมมนา : วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไทรายละเอียด


18-61-1

25 เม.ย.61: กลยุทธ์ความท้าทายที่ไม่สิ้นสุด รุ่นที่ 1


14/02/2018, 00:00 | 205
วันที่จัดสัมมนา : วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไทรายละเอียด


26-61-exchange-rate-risk-management-4

26 เม.ย.61; Exchange Rate Risk Management รุ่นที่ 4


14/02/2018, 00:00 | 220
วันที่จัดสัมมนา :วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไทรายละเอียด


27-61-aml-cft-anti-money-laundering-and-combating-the-financing-of-terrorism-3

27 เม.ย.61; AML/CFT : Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism รุ่นที่ 3


14/02/2018, 00:00 | 352
วันที่จัดสัมมนา : วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไทรายละเอียด


28-29-61-cyber-banking-6

28-29 มี.ค.61; “เทคนิคการป้องกันสารพัดกลโกงในยุคปัจจุบัน” หัวข้อ Cyber Banking รุ่นที่ 6


02/01/2018, 00:00 | 414
วันที่จัดสัมมนา :วันพุธที่ 28 - วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น.ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพ(สุขุมวิท 11) รายละเอียด


23-61-digital-transformation-1

23 มี.ค.61; Digital Transformation: การปฏิวัติสู่ยุคดิจิทัล” รุ่นที่ 1


14/01/2018, 15:10 | 400
วันที่จัดสัมมนา :วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไทรายละเอียด


10-61-1-10-2561

10 มี.ค.61 ;ข้อควรระวังทางกฎหมายในการติดตามทวงถามหนี้” รุ่นที่ 1


14/01/2018, 00:00 | 210
วันที่จัดสัมมนา :วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น.ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไทรายละเอียด


16-61-1

16 มี.ค.61 ; กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์” รุ่นที่ 1


07/01/2018, 00:00 | 282
วันที่จัดสัมมนา : กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 1 วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส...รายละเอียด


17-61-introduction-to-block-chain-technology-3

17 มี.ค.61 ; Introduction to Block Chain Technology เปลี่ยนโลกการเงิน รุ่นที่ 3


14/01/2018, 00:00 | 943
วันที่จัดสัมมนา : วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไทรายละเอียด


10-61-legal-risk-in-digital-economy-2

10ก.พ.61; กฎหมายและความเสี่ยงในเศรษฐกิจดิจิทัล (Legal risk in digital economy) รุ่นที่ 2


14/12/2017, 15:10 | 383
วันที่จัดสัมมนา : วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไทรายละเอียด


13-14-61-digital-marketing-strategy-workshop-1

13-14ก.พ.61; Digital Marketing Strategy : กลยุทธ์การตลาดในยุคดิจิทัล - (Workshop) รุ่นที่ 1


14/12/2017, 00:00 | 217
วันที่จัดสัมมนา : วันอังคารที่ 13 - วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไทรายละเอียด


21-61-operational-risk-management-12

21ก.พ.61; การบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk Management) รุ่นที่ 12


14/12/2017, 15:10 | 274
วันที่จัดสัมมนา : วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไทรายละเอียด


22-61-compliance-risk-management-case-study-3

22ก.พ.61; การบริหารความเสี่ยงด้านการกำกับการปฏิบัติตามเกณฑ์ (Compliance Risk Management) รุ่นที่ 3


14/12/2017, 15:10 | 262
วันที่จัดสัมมนา : วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไท รายละเอียด


23-61-digital-banking-3

23ก.พ.61; Digital Banking รุ่นที่ 3


14/12/2017, 15:10 | 363
วันที่จัดสัมมนา : วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-16.00 น.ณ โรงแรม ปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไทรายละเอียด


31-61-fraud-risk-in-financial-institutions-2

31ม.ค.61;Fraud Risk in Financial Institutions รุ่นที่ 2


14/12/2017, 00:00 | 572
วันที่จัดสัมมนา:วันพุธที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไทรายละเอียด


integrated-risk-management-strategy-10

7 ต.ค.60 ; Integrated Risk Management & Strategy : การบูรณาการกลยุทธ์กับการบริหารจัดการความเสี่ยง รุ่นที่ 10


19/09/2017, 00:00 | 423
วันที่จัดสัมมนา : วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไท รายละเอียด


10-11-60-credit-analysis-management-workshop-4

10-11 ต.ค.60;Credit Analysis & Management - Workshop รุ่นที่ 4


21/09/2017, 00:00 | 714
วันที่จัดสัมมนา : วันอังคารที่ 10 - วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น.ณ โรงแรมเอส31 สุขุมวิท กรุงเทพรายละเอียด


10-11-60-credit-analysis-management-workshop-5

10-11 ต.ค.60;Credit Analysis & Management - Workshop รุ่นที่ 4 (2)


21/09/2017, 00:00 | 113
วันที่จัดสัมมนา : วันอังคารที่ 10 - วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น.ณ โรงแรมเอส31 สุขุมวิท กรุงเทพรายละเอียด


14-60-2018-1-3-2

14 ก.ค.60;“นวัตกรรมแห่งโลกอนาคตสู่ยุคใหม่ 2018” รุ่นที่ 1**พิเศษ 3 จ่าย 2**


12/06/2017, 00:00 | 477
วันที่จัดสัมมนา : วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมอะริสตั้น สุขุมวิท 24รายละเอียด


20-60-fintech-1-3-2

20 ก.ค.60;"FinTech กับการเงินการธนาคารในโลกยุคดิจิทัล” รุ่นที่ 1**พิเศษ 3 จ่าย 2**


12/06/2017, 00:00 | 706
วันที่จัดสัมมนา : วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมอะริสตั้น สุขุมวิท 24รายละเอียด


26-60-4-0-1-3-2

26 ก.ค.60;“การตลาดยุคดิจิทัลรับไทยแลนด์ 4.0” รุ่นที่ 1**พิเศษ 3 จ่าย 2 ท่าน**


09/06/2017, 00:00 | 277
วันที่จัดสัมมนา : วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมอะริสตั้น สุขุมวิท 24รายละเอียด


20-60-strengths-focused-leadership-1

20 มิ.ย.60;“Strengths Focused Leadership” รุ่นที่ 1 !!พิเศษ มา 3 จ่าย 2!!


16/05/2017, 00:00 | 518
วันที่จัดสัมมนา : วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมอะริสตั้น สุขุมวิท 24รายละเอียด


29-30-60-financial-action-task-force-fatf-4

22-23 มิ.ย.60;Financial Action Task Force (FATF) : การเตรียมการเพื่อรับการประเมินสำหรับสถาบันการเงิน รุ่นที่ 4**สมัคร 3 จ่าย 2**


05/06/2017, 00:00 | 643
วันที่จัดสัมมนา : วันพฤหัสบดีที่ 22 - วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมอโนมา เเกรนด์ กรุงเทพฯรายละเอียด


24-60-legal-risk-management

24 มิ.ย.60;Legal Risk Management !!!พิเศษ สมัคร 3 ท่าน ชำระ เพียง 2 ท่าน!!!


05/06/2017, 00:00 | 325
วันที่จัดสัมมนา : วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น ณ โรงแรมปทุมวัน ถนนพญาไท รายละเอียด


financial-fraud-1

29-30 มิ.ย.60;การทุจริตทางการเงิน Financial Fraud รุ่นที่ 1


22/05/2017, 00:00 | 756
วันที่จัดสัมมนา :วันพฤหัสบดีที่ 29 -วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมอะริสตั้น สุขุมวิท 24รายละเอียด


17-60-collections-management-2

17 พ.ค. 60;Collections Management รุ่นที่ 2


27/07/2016, 00:00 | 302
วันที่จัดสัมมนา : วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมอโนมา เเกรนด์ กรุงเทพรายละเอียด


31-60-it-security-audit

31 พ.ค.60; IT Security Audit


20/09/2016, 15:10 | 388
วันที่จัดสัมมนา :วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมอะริสตั้น สุขุมวิท 24รายละเอียด


risk-management-in-advanced-financial-technology-to-2018

เปิดรับสมัคร**หลักสูตรสุดยอดการบริหารความเสียงยุคดิจิทัลRisk Management in Advanced Financial Technology to 2017


05/01/2017, 00:00 | 1135
เริ่มสัมมนาวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม ถึง วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายม 2560 เวลา09.00-16.00 ณ โรงเเรมปทุมวัน ปริ๊นเซสรายละเอียด


30-60-3

30 มี.ค.60;ทวงถามหนี้อย่างไร ให้ห่างไกลจากการถูกดำเนินคดี รุ่นที่2


30/12/2016, 00:00 | 752
วันที่จัดสัมมนา : วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมอะริสตั้น สุขุมวิท 24รายละเอียด


turning-stress-testing-into-competitive-advantage-stress-testing-methodology-3

20 เม.ย.60;Turning Stress Testing into Competitive Advantage - Stress Testing Methodology รุ่นที่ 3


11/01/2017, 00:00 | 630
วันที่จัดสัมมนา :วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไทรายละเอียด


20-21-60-advanced-financial-statement-analysis-5

20-21 เม.ย.60;สุดยอดเทคนิคการวิเคราะห์งบการเงิน สำหรับนักวิเคราะห์ (Advanced Financial Statement Analysis) รุ่นที่ 5


10/01/2017, 00:00 | 604
วันที่จัดสัมมนา : วันพฤหัสบดีที่ 20 - วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไทรายละเอียด


risk-management-in-advanced-financial-technology-to-2017

Risk Management in Advanced Financial Technology to 2017


13/03/2017, 00:00 | 398
เริ่มสัมมนาวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม ถึง วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายม 2560 เวลา09.00-16.00 ณ โรงเเรมปทุมวัน ปริ๊นเซสรายละเอียด


25-59-basel-ii-raroc-risk-adjusted-return-on-capital-risk-based-pricing-workshop-case-study

19 ต.ค.59; **UPDATE ! หลักสูตรพัฒนาใหม่**การบริหารความเสี่ยงทางเครดิตของ Basel II, RAROC (Risk Adjusted Return on Capital), และการทำ Risk-Based Pricing - Workshop & Case Study”


23/06/2016, 15:10 | 723
วันที่จัดสัมมนา : วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไทรายละเอียด


2016-09-01-09-56-1

หลักสูตร การพัฒนานักบริหารงานประเมินราคา-ธนาคารไทย


01/09/2016, 00:00 | 380
สัมมนาทุกวันเสาร์ เวลา 09.00-16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดต่อเนื่อง และการไปอบรมนอกสถานที่)เริ่มเดือนตุลาคม 2559 - เดือนกรกฎาคม...รายละเอียด


risk-management-for-internal-audit-department

25 มิ.ย.59;Risk Management for Internal Audit Department


07/02/2016, 00:00 | 608
วันที่จัดสัมมนา : วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไทรายละเอียด


7-61-cyber-security-risk-management-trend-2018-2

7 มี.ค.61 ; Cyber Security Risk Management & Trend 2018 รุ่นที่ 2


14/01/2018, 00:00 | 419
วันที่จัดสัมมนา :วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไทรายละเอียด


1

**มาแล้ว** “กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์” รุ่นที่ 1


27/03/2018, 00:00 | 336
วันที่จัดสัมมนา : วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไทรายละเอียด


14-60-fraud-risk-management-and-internal-auditing-of-financial-institution-7

14 ม.ค.60;**หลักสูตรที่ได้รับความนิยมสูงสุด**Fraud Risk Management and Internal Auditing of Financial Institution รุ่นที่ 7


28/12/2016, 00:00 | 579
วันที่จัดสัมมนา : วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ณ โรงแรมไอบิส เมอร์เคียว กรุงเทพ สยามรายละเอียด

 
 
 

innovation-of-the-future-fintech-and-digital-banking

เปิดรับสมัคร**INNOVATION OF THE FUTURE : FinTech and Digital Bankingสุดยอดนวัตกรรมแห่งโลกอนาคต


19/09/2017, 00:00 | 600
วันศุกร์ที่ 3-วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงเเรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไทรายละเอียด

 
 
 

 

 

The Thai Institute of Banking and Finance Association
Address: 195/8-10 Lake Rajada Office Complex (building 2) 9th Fl., 
Ratchadapisek Rd., Klong-Toey, Bangkok 10110 Thailand
Tel: (662) 264-0890-97
Fax: (662) 264-0880-1